Editorial writers in Ystad and on Gotland put peak oil onto the political agenda / Ledarskribenter i Ystad och på Gotland för upp Peak Oil på den politiska agendan

Posted on February 7, 2011

1


Last Thursday our Minister for Energy Maud Olofsson of the Centre Party wrote a debate article in Dagens Nyheter [Sweden’s largest circulation broadsheet newspaper] and the only energy issue she raised was high electricity prices. Last Saturday Ystad’s newspaper Allahanda criticized our Minister for Energy in its editorial for not raising the issue of peak oil in the debate article.

Gottland is a stronghold of the Centre Party and one might have expected that her words would have been more appreciated there, but it was not so. Helagotland.se is a networking project between Gottland’s newspapers and Gottland’s Allehanda, and in today’s editorial (with the support of the chief editors of the three newspapers Gottland’s Folkblad, Gottlänningen och Gottland’s Allahanda) it presents the same criticism – i.e. the Minister for Energy is criticized for not taking up the issue of peak oil in the debate article. It is interesting to note that the three chief editors represent the Social Democrats, the Centre Party and the Moderates. A quote,

“In 2005 journalist Gunnar Lindstedt of the newspaper Veckans Affärer [Industry Weekly] published the book “Oil” in which he argues that peak oil, (which is the moment that we pump up most oil before production turns downwards) will occur soon. Also, the Swedish researcher Kjell Aleklett, founder of ASPO, the Association for the Study of Peak Oil and Gas, has long spoken about this.

Recently the International Energy Agency, IEA, announced that peak oil occurred four years ago. By this the IEA means that we will never pump up as much crude oil as we did in 2006. This assertion can, of course, be questioned – both in Alaska and in Iran there certainly exist large reserves. But sooner or later oil production will begin to wane. We will then need a different form of fuel, not only for heating houses but also for cars, freight ships and aircraft. Oil and natural gas are also used in the production of chemical fertilizers that are, today, a fundamental part of conventional agriculture. This perspective was completely lacking in Maud Olofsson’s article.”

Every year the world consumes 30 billion barrels of oil and the oil in Alaska is less than one year’s consumption. When it comes to Iran, we can say that they could supply the world with oil for four years. The nation that can most easily increase its production is Iraq but their oil also is only sufficient for four years of world consumption if they alone were to supply all the world’s oil.

This is a feather in the cap for the chief editors in Ystad and on Gottland. You have raised the most important issue of our age onto the political agenda. Just the fact that the editorials had support from one end of the political spectrum to the other gives them greater political importance. I hope that there are also other far-sighted editorial writers in Sweden.

(Swedish)
I torsdags skrev vår energiminister Maud Olofsson, centerpartiet, en debattartikel på DN Debatt och den enda energifråga som hon tog upp var de höga elpriserna. I lördags kritiserade Ystads Allahanda på ledarsidan vår energiminister för att hon inte to upp Peak Oil i debattartikeln.

Ett starkt fäste för centerpartiet är Gotland och man kunde väntat sig att hennes ord skulle uppskattas bättre där, men så blev det inte. Helagotland.se är ett nätsamarbete mellan Gotlands tidningar och Gotlands Allehanda och i dagens ledare, som chefredaktörerna för Gottlands Folkblad, Gottlänningen och Gottlands Allahanda ställer sig bakom, framför man samma kritik mot Maud Olofsson, Sveriges energiminister, dvs hon kritiseras för att hon inte tog upp Peak Oil i sin debattartikel. Det är intressant att notera att de tre ledarskribenterna representerar socialdemokratern, centerpartiet och moderaterna. Jag citerar (läs ledaren):

”2005 gav Veckans affärer-journalisten Gunnar Lindstedt ut boken Olja, där han argumenterar för att peak oil, det år då vi pumpar upp mest olja, innan produktionen vänder nedåt, snart inträffar. Också den svenske forskaren Kjell Aleklett, grundare till ASPO, Association for the Study of Peak Oil and Gas, har länge talat om just detta.

Häromveckan meddelade det internationella energiorganet IEA att peak oil inträffade för fyra år sedan. IEA menar att vi aldrig kommer att pumpa upp så mycket råolja som 2006. Påståendet kan visserligen ifrågasättas: både i Alaska och i Iran finns sannolikt mycket stora reserver. Men förr eller senare börjar oljan sina. Då behövs annat bränsle, inte bara till daterade oljepannor utan också till bilar, lastfartyg och flygplan. Olja och naturgas används också vid tillverkning av konstgödsel, en i dag nödvändig stapelvara i det konventionella jordbruket. Dessa perspektiv saknas helt i Maud Olofssons artikel.”

Världen konsumerar varje år 30 miljarder fat olja och oljan i Alaska är mindre än ett års konsumtion. Vad det gäller Iran så säger man att man har olja som kan förse världen med olja under 4 år. Det land som lättast kan öka sin produktion är Irak, men deras olja räcker också maximalt 4 år om man ensamma skall försörja världen med olja.

Det är en fjäder i hatten för ledarskribenterna i Ystad och på Gotland, ni har fört upp på den politiska agendan vår tids viktigaste fråga. Just det faktum att inlägget har stöd från vänster till höger ger det en större politisk tyngd. Jag hoppas att det finns fler framsynta ledarskribenter i Sverige.

Posted in: Dagsaktuellt