Winter Tällberg Forum – Voksenåsen, Oslo

Posted on February 14, 2011

2


Last Thursday around 60 people representing places near and far gathered at Voksenåsen in Oslo. Voksenåsen is a conference centre above Holmenkollen and is a little bit of Sweden in Norway. The facility was donated to Sweden as thanks for the support it gave to Norway during the Second World War.

The Tällberg Forum had, in recent years, asked “How on Earth can we live together” and I have had the opportunity to participate in discussing that question since 2005. This summer when the forum will be held in Sigtuna [near Stockholm] the theme will be ”How can we agree to agree?”. The winter forum is a warm-up for the summer event (Program).

As an introduction the forum discussed the problems humanity faces and that issue became a common thread through the three days. A critical question for many of the Earth’s inhabitants is whether or not the sea level will rise and Robert Corell from the American Meteorological Society gave a very striking presentation of what could happen in the future. To agree that this can happen is something that is important for us all to agree on. There are a number of small, island nations whose very existence depends on it.

I have summarized the future’s problems in the Global Well-Being Equation that has the components food + economy + climate + security and I usually discuss how energy influences all these factors. In the part of the forum that addressed system issues I participated and discussed energy’s importance for the global system. Of course, peak oil is one of the questions that were discussed. Regarding peak oil I can state that we scientists agree that we are in agreement. Yet again I can assert that it is economists who lack knowledge about scientific/physical parameters that continue to state that we do not need to worry about peak oil because market forces will solve all our energy problems. Scientists like Robert Corell consider peak oil to be real and that we must act on it.

The problems that we have before us are, from a political viewpoint, long term. The results of political decisions made in response to them cannot readily be observed during the 4-year term of an electoral mandate. During mainly Friday and Saturday we discussed whether our current democratic system could handle the challenges of the future. One who asserted firmly that it was not doing so was Jörgen Randers, co-author of the book “Limits to Growth”. He asserted that less democratic assemblies such as the EU and the National People’s Congress in China could make long-term decisions while democratic assemblies elected for short terms such as the House of Representatives in the USA did not have the same ability. If our current system can be regarded as version Democracy 1.0 then one could say that we discussed what Democracy 2.0 should look like. However, that it would actually be a democracy was clear.

During a presentation where we discussed indigenous peoples’ right to own the land that they had inhabited for thousands of years we heard that the democracy movement in Egypt had won and we were all very moved. About an hour later Bo Ekman, founder of Tällberg Foundation, received a phone call from the square in Cairo in which the Tällberg Forum was thanked for the support it had given to individuals in the movement. I look forward to this summer’s forum in Sigtuna.

(Swedish)
I torsdags samlades circa 60 personer med representanter från när och fjärran på Voksenåsen i Oslo. Voksenåsen är en konferensanläggning ovanför Holmenkollen och är en liten bit av Sverige i Norge. Anläggningen skänktes till Sverige som tack för det stöd som Norge fick under andra världskriget från Sverige.

Tällberg Forum har under de senaste åren frågat ”How on Earth can we live together” och jag har haft förmånen att få vara med på den frågeställningen sedan 2005. I sommar då det stora forumet skall gå av stapel i Sigtuna har man underrubriken ”How can we agree to agree?”. Vinter forum var en uppmjukning inför sommarens forum (Program).

Inledningsvis diskuterade de problem som vi står inför och det blev sedan en röd tråd får de tre dagarna. En avgörande fråga för många invånare på jorden är om vattennivån kommer att stiga eller inte och Robert Corell från American Meteorological Society gjorde en mycket stark presentation av vad som kan hända i framtiden. Att komma överens om att detta kan hända är något som är viktigt att komma överens om. Vi har ett antal små önationer vars existens hänger på detta.

Problem för framtiden har jag summerat i den Globala välfärdsekvationen, som har komponenterna mat + ekonomi + klimat + säkerhet och jag brukar diskutera hur energi kommer in i alla dessa faktorer. I den sektion som behandlade systemfrågor var jag med och diskuterade just energins betydelse för det globala systemet. Självfallet blev Peak Oil en av de frågor som diskuterades. Vad det gäller just Peak Oil kan jag inte påstå att vi är överens om att vi är överens, och jag konstaterar än en gång att ekonomer som inte har kunskap om de naturvetenskapliga parametrarna för oljeproduktion fortfarande hävdar att vi inte behöver oroa oss för Peak Oil eftersom marknadsekonomin kommer att fixa alla energiproblem. Naturvetare som Robert Corell anser att Peak Oil är verklighet och att vi måste agera.

De problem som vi har framför oss är ur politisk synpunkt långsiktiga. Resultat av beslut kan inte påvisas under en politisk mandatperiod på 4 år. Under framförallt fredag och lördag diskuterades om vårt nuvarande demokratiska system kunde klara av de framtida utmaningarna och en som med bestämdhet ansåg att det inte gjorde det var Jörgen Randers, medförfattare till boken ”Limits to growth”. Han menade att mindre demokratiska församlingar som EU och politbyrån i Kina kunde fatta långsiktiga beslut, medan demokratiska församlingar som väljs på kort tid, som exempel Representanthuset i USA, inte hade samma förmåga. Om vi nu har versionen Demokrati 1.0 diskuterades hur Demokrati version 2.0 skall se ut. Att det skall vara demokrati var en självklarhet.

Under en presentation där vi diskuterade ursprungsbefolkningens rätt att äga den mark som man brukat i 1000-tals år fick vi veta att demokratiaktivisterna i Egypten hade segrat och glädjen blev stor. Någon timma senar fick Bo Ekman ett samtal från torget i Kairo där ett stort tack framfördes till Tällberg Foundation för det stöd som man gett individer som verkat i rörelsen. Jag ser fram mot sommarens forum i Sigtuna.

Posted in: Dagsaktuellt