The Chamber of Commerce Newspaper – “Soon the oil will run out”: Volvo AB supports peak oil research / Handelskammartidningen – ”Snart sinar oljan”: Volvo AB stödjer Peak Oil forskningen

Posted on March 25, 2011

10


Stockholm’s Chamber of Commerce publishes a magazine named, “Handelskammartidningen” and it can easily be read on the internet. This year’s first issue is now available and on page 36 is an article with the title, “Soon the oil will run out”. Last autumn the article’s author, Per Widman, was in Uppsala to interview me. However, it is only now that the article has been published. The danger always exists that some statements can become outdated with the passage of time but I think that everything that was said is as valid now as it was when I discussed the issues concerning oil with Per last year. If anything, the recent events in Libya have made the issues even more critical.

The most interesting aspect of the article for me is to read the comments that accompany the article from a number of other well-known people in Sweden. First, Christian Azar [Prof. of Physics at Chalmers University] says that our research is interesting but that “[Kjell] has, for example, an all-too-pessimistic view of how much coal we can produce”. He made a similar statement recently in the Gothenberg Post and it is getting a little tiresome receiving these attacks without Christina Azar showing us where our peer-reviewed scientific articles on this issue are in error. When I make statements on coal I do so on the basis of our research results.

Ulf Svan is the managing director of The Swedish Petroleum Institute – an organization representing the interests of Sweden’s petroleum industry. Naturally, he will not say that he believes in peak oil because then he would be out of a job. As usual, Marian Radetzki [a national economist] discusses resources and, as usual, he has not understood that the reality of resource availability is about transforming a resource into a reserve – i.e. something that is profitable for resource extraction – and then to generate a flow of material from this reserve that can be converted into usable products.

For a couple of years now I have asserted that politicians cannot handle peak oil because they are dependent on current public opinion, i.e. as shown in monthly opinion polls, and most of the public does not wish make a sacrifice now in order to have an improved life in 20 years time. The only activity where 20-year forward planning is prioritised is in industry so what we need are visionary business leaders. The last opinion of interest in the article is from the managing director of Volvo AB:

“Volvo closely follows issues around traditional as well as new energy sources using our own experts and the research of others. Therefore we are very familiar with Kjell’s research. Since our products currently mostly use diesel fuel the peak oil issue is of central interest to us. Personally, I have no doubt that access to oil will decrease and that we must prepare to efficiently use other sources of energy for our products. However, the peak oil issue is very complex and how quickly oil disappears will be affected by many factors. Therefore, properly based research that generates ever more refined theories on this issue is very important.

Thank you Leif Johansson for your support for our research.

Leif Johansson VD Volvo AB

(Swedish)
Stockholms handelskammare ger ut en tidning som heter Handelskammartidningen och det går utmärkt att läsa tidningen på nätet (läs tidningen på nätet). Årets först nummer är nu ute och på sidan 36 finns en artikel med rubriken ”Snart sinar oljan”. Det var i höstas som Per Widman var här i Uppsala och gjorde en intervju med mig men det är först nu som artikeln publiceras. Det finns alltid risk för att några uttalanden kan föråldras under så lång tid, men jag tycker att allt är lika aktuellt nu som då vi diskuterade oljans problem. Det som händer i Libyen har snarar förstärkt problematiken.
Intressant för mig är att läsa kommentarer från några kända personer. Vi har först Christian Azar som säger att vår forskning är intressant men att ”Han har till exempel en allt för pessimistisk syn på hur mycket kol vi kan komma att utvinna”. Ett liknande uttalande gjorde han nyligen i Göteborgsposten och det börjar att bli lite tröttsamt att få dessa påhopp utan att Christian Azar i vetenskapliga artiklar visar att vår fackgranskade artiklar är felaktiga. Då jag uttalar mig om kol gör jag det utifrån vår forskning.

Ulf Svan som är VD för Svenska petroleuminstitutet, en intresseorganisation för landets bensinhandlare, kan naturligtvis inte säga att han tror på Peak Oil för då skulle han förlora jobbet. Marian Radetzki diskuterar som vanligt resurser och har som vanligt inte förstått att verkligheten rör sig om att förvandla en resurs till reserv, dvs något som är lönsamt att ha som bas för utvinning, och sedan skapa ett flöde från denna reserv och att detta flöde sedan skall omvandlas till användbara produkter.

Jag har sedan ett par år tillbaka hävdat att politiker klara inte utav Peak Oil för man är beroende av allmänhetens röster i nuet, helst varje månad i en opinionsundersökning, och folkflertalet vill inte avstå från något nu för att det skall bli bättre on 20 år. Den enda verksamhet där man prioriterar 20-årstänkandet är inom industrin så vad vi behöver är framsynta företagsledare. Sist i raden att uttala sig är VD och koncernchef för AB Volvo:

”Volvo följer noggrant både genom egna experter och andra forskare frågor som rör traditionella såväl som nya energikällor. Därför är vi väl införstådda i Kjells forskning. Eftersom våra produkter för närvarande utnyttjar diesel i första hand så är frågan om Peak Oil central för oss. För mig råder det inte något tvivel om att tillgången på olja kommer att minska och att vi därför måste förbereda oss för att effektivt kunna utnyttja andra energikällor för våra produkter. Peak Oil-frågan är dock mycket komplex och hur fort oljan kommer att sina påverkas förstås av en mängd faktorer. En kvalificerad forskning som skapar alltmer förfinade teorier är därför mycket viktigt.”

Tack Leif Johansson för ditt stöd till vår forskning.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt