Peak Oil at The Royal Museum of Economics and Rosenbad / Peak Oil på Kungliga Myntkabinettet och Rosenbad

Posted on March 18, 2012

6


In October last year the Royal Museum of Economics contacted me and asked whether I could come on 21 March to give a presentation in their lecture series next spring. Today Sunday my presentation “Peak Oil – what happens when we must abandon oil?” was announced in Dagens Nyheter and in Svenska Dagbladets culture section. [DN and SD are two broadsheet newspapers in Sweden] They state that it begins at 6 PM.

It is interesting to note that my presentation follows that of last weeks presentation of the head of the Riksbank [Sweden’s central bank] Stefan Ingves titled, “The economic situation: recent developments in Sweden and the rest of the world”. Next week, Urban Bäckström, CEO of Svensk Näringsliv [Swedish Industry, an association of Swedish businesses] will lecture on, “This is how more employment in industry can be generated”. I am convinced that they should both listen to the presentation on Peak Oil and devote themselves to understanding how our economy and future employment will be affected by Peak Oil.

Next week, (on 30 March) I have another interested presentation to deliver at the government offices at Rosenbad. The Finance Department has an expert group on environmental studies and in October 2010 they decided to call for a report on Peak Oil. One might have thought it natural that they would have looked to Uppsala university for their report where research on Peak Oil is ongoing. However, instead the call went out to Professor Øystein Noreng of the BI Norwegian Business School. Clearly, the head of the expert group, economics professor Bengt Kriström, wanted to have an economic viewpoint on Peak Oil. Noreng is the father of the Norwegian Oil Fund and I met him as long ago as 2004 at a conference in Abu Dhabi. He explained that he did not believe in Peak Oil and as I now read his report on the topic [KA has a pre-publication copy] I can see that he has not changed his opinion. When we flew home from Abu Dhabi we were on the same plane and we continued our discussion of Peak Oil. After about an hour he commented that “if you are right about Peak Oil then Norway’s strategy of producing the oil as quickly as possible and using the income for investments that should grow more in future than the value of oil in the ground would be mistaken”. It remains to be seen if Norway’s strategy is the correct one but, of course, Øysein Noreng does not want Peak Oil to be reality.

The report will not be made public until 30 March so I will not comment on it now. For those who are interested I can say that, apparently, they will broadcast the presentation of the report and the discussion that follows on the internet direct from Rosenbad.

(Swedish)
Det var i oktober förra året som Kungliga Myntkabinettet tog kontakt och undrade om jag kunde komma den 21 mars och hålla föredrag i deras föreläsningsserie under våren. Idag är föredraget ”Peak Oil – vad händer då vi måste överge oljan?” annonserat i DN och i Svenska Dagbladets kulturbilaga och man berättar att det börjar klockan 18:00.

Det är intressant att notera att mitt föredrag följer på Riksbankschefen Stefan Ingves föredrag om ”Det ekonomiska läget: den senaste tidens utveckling i Sverige och omvärlden” och att VD för Svenskt Näringsliv, Urban Bäckström, nästa vecka skall föreläsa om “Så skapas fler jobb i näringslivet”. Jag är övertygad om att de båda borde lyssna till föredraget om Peak Oil och sätta sig in i hur vår ekonomi och hur framtida sysselsättning kommer att påverkas av Peak Oil.

Nästa vecka, närmare bestämt den 30 mars, har jag ett annat intressant framträdande och då på regeringens kansli Rosenbad. Finansdepartementet har en expertgrupp för miljöstudier och i oktober 2010 bestämde man sig för att beställa en rapport om Peak Oil. Det kan synas att det hade varit naturligt att man vände sig till Uppsala universitet som bedriver forskning på området, men det gjorde man inte utan uppdraget gick till professor Öystein Noreng vid Handelshögskolan BI i Norge. Det är helt klart att ordförande för expertgruppen, ekonomiprofessor Bengt Kriström, ville ha en ekonoms synpunkt på Peak Oil. Noreng är pappa till den norska oljefonden och redan 2004 träffades vi på en konferens i Abu Dhabi. Han förklarade då att han inte trodde på Peak Oil och då jag läser hans rapport kan jag konstatera att han inte har ändrat sig. Då vi flög hem var vi på samma plan och hade en fortsatt diskussion om Peak Oil. Efter någon timma gjorde han kommentaren att ”om jag hade rätt om Peak Oil då skulle Norges strategi att producera oljan så fort som möjligt och sedan använda oljeinkomsterna till investeringar som skulle växa mer i framtiden än värdet på oljan i marken” vara fel. Det återstår att se om detta var rätt strategi men självfallet vill inte Öysein Noreng att Peak Oil skall bli verklighet.

Rapporten blir inte offentlig förrän den 30 mars så jag väntar med kommentarer. För intresserade kan jag nämna att man skall tydligen sända presentationen av rapporten och den efterföljande diskussionen direkt på webben från Rosenbad.

Posted in: Uncategorized