“Peak Oil – An economic analysis” / ”Peak Oil – En ekonomisk analys”

Posted on March 22, 2012

11


(Swedish below)

On the website of the Expert Group for Environmental Studies there is now an invitation to come to Rosenbad to participate in a symposium with the title “Peak Oil – An Economic Analysis” (http://www.ems.expertgrupp.se/Uploads/Documents/ Inbjudan_30_mars_2012.pdf). Once can apply to attend (by Tuesday) at the following email address: charlotte.nommera@finance.ministry.se

Information from the Finance Department states that the Expert Group for Environmental Studies is a committee under the auspices of the Finance Department with the task of widening and deepening the basis for future environmental policy decisions and thereby improving the conditions for the most effective and successful use of the resources available for environmental care. It is interesting to note that the Expert Group consists of 7 economists; the chair Bengt Kriström, Professor of Natural Resource Economics at SLU in Umeå, Astrid Muren, Professor of National Economics at Stockholm University, Ann-Sophie Crépin, Ph.D. in national economics active at The Beijer Institute of Ecological Economics (where she was once head) and Stockholm’s Resilience Centre, Catherine Hagem, Ph.D. in national economics and active at Norway’s Central Bureau of Statistics, Anni Huhtala, Professor in Environmental Economics who works as the director of research at VATA (Finland’s national research centre for economics), Per-Olov Johansson, Professor (emeritus) of national economics at the Stockholm School of Economics and Björn Carlén, Ph.D. in national economics active at the Road and Transport Research Institute’s Transport Economics Unit in Stockholm.

In terms of the appointment of someone to study the Peak Oil issue, the Expert Group’s secretary, Magnus Allguilin, stated in a letter to Anna Ståhl (far down on this page: http://flutetankar.blogspot.se/2012/03/ystein-noreng-och-peak-oil.html#comment-form) that “the committee’s decision to appoint Öystein (Noreng) was unanimous. Among other things, there is great respect for his knowledge in the area and his competence in the oil industry and national economic matters”. With mainly national economists in the Expert Group I understand that it was obvious that Öystein as a Professor in National Economics would be given the task of analyzing Peak Oil.

Magnus Allgulin continued: “The committee’s directive is obviously to study the social economic efficiency and effectiveness of using public means and other forms of control that have environmental consequences. The theory of peak oil, or rather the belief that peak oil will occur very soon and have dramatic consequences for the world economy and even make a large part of climate policy obsolete is something that the Expert Group regarded as worth studying. The aim is not to give someone a platform to support their views but rather to critically study arguments that arise in public debate and that have large environmental consequences.”

The fact that the Expert Group has discussed Peak Oil and has understood that Peak Oil can have consequences for the world economy and that Peak Oil will also influence future climate policy is, as I see it, a little victory. The fact that we now has a group of National Economists that from there horizon is describing Peak Oil with a few simple arguments that can quite easily be countered can mean that we once and for all can eliminate this “platform”.

The fact that Torbjörn Iwarsson, head of commodities at SEB, will participate in the panel means that we have even one additional economist on the stage. I wonder if they know that it is physics and Darcy’s Law that is decisive for oil production from an oilfield? I wonder if they understand that the oil industry with its definitions of reserves has deceived the world’s national economists for 40 years? It feels as though I will need more than 20 minutes for my lecture.

(Swedish)
På Expertgruppen för Miljöstudiers hemsida finns det nu en inbjudan att komma till Rosenbad och vara med på ett seminarium med titeln ”Peak Oil – En ekonomisk analys” (http://www.ems.expertgrupp.se/Uploads/Documents/ Inbjudan_30_mars_2012.pdf). Man anmäler sig på följande adress: charlotte.nommera@finance.ministry.se, och det senast på tisdag.

Information från finansdepartementet berättar att Expertgruppen för miljöstudier är en kommitté under Finansdepartementet med uppgift att bredda och fördjupa underlaget för framtida miljöpolitiska avgöranden och därigenom förbättra förutsättningarna för att miljövårdens resurser får mesta möjliga effekt och måluppfyllelse. Det är intressant att notera att Expertgruppen består av 7 ekonomer; Ordförande Bengt Kriström, professor i Naturresursekonomi vid SLU i Umeå, Astri Muren, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, Ann-Sophie Crépin, fil. dr. i nationalekonomi och verksam vid Beijerinstitutet (där hon är vice föreståndare) och Stockholms Resilience Center, Catherine Hagem, fil. dr. i nationalekonomi och verksam vid Norges Statiska sentrabyrå, Anni Huhtala, professor i miljöekonomi och arbetar som forskningsdirektör vid VATT (Statens ekonomiska forskningscentral i Finland, Per-Olov Johansson, professor (emeritus) i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och Björn Carlén, fil. dr. i nationalekonomi som är verksam vid Väg- och transportforskningsinstitutets transportekonomiska enhet i Stockholm.

Vad det gäller uppdrager att studera Peak Oil berättar Expertgruppens sekreterare Magnus Allgulin i ett brev till Anna Ståhl (långt ner på denna sida, http://flutetankar.blogspot.se/2012/03/ystein-noreng-och-peak-oil.html#comment-form, att ”styrelsens beslut att ge uppdraget till Öystein var enhälligt. Bl.a. framfördes en stor respekt för hans branschkunnande och nationalekonomiska kompetens”. Med framförallt nationalekonomer i Expertgruppen förstår jag att det blev självklart att Öystein som professor i nationalekonomi skulle få uppdraget att analysera Peak Oil.

Magnus Allgulin fortsätter: ”Kommittens direktiv är att självständigt studera samhällsekonomisk effektivitet och måluppfyllelse i användningen av offentliga medel och andra styrmedel som har miljömässiga konsekvenser. Teorin om peak-oil, eller snarare övertygelsen om att peak-oil kommer att inträffa mycket snart och få både dramatiska konsekvenser för världsekonomin och även göra en stor del av klimatpolitiken obsolet är något expertgruppen ansåg vara värd att granska. Syftet är inte att ge någon en plattform att stärka sina åsikter ifrån, utan att kritiskt granska argument som förekommer i den allmänna debatten och som har stora miljömässiga konsekvenser.”

Det faktum att Expertgruppen har diskuterat Peak Oil och tagit till sig att Peak Oil kan få konsekvenser för världsekonomin och att Peak Oil också kommer att påverka framtidens klimatpolitik tar jag ändå som en liten seger. Att vi nu får en supernationalekonomisk bearbetning och beskrivning av Peak Oil med några få enkelspåriga argument som ganska enkelt kan bemötas kan betyda att vi en gång för alla kan eliminera denna ”plattform”.

Det faktum att Torbjörn Iwarsson, chef för råvaruhandel på SEB, skall vara med i panelen betyder att vi har ytterligare en ekonom på podiet. Jag undrar om de vet att det är fysik och Darcys lag som är avgörande för oljeproduktionen i ett oljefält? Jag undrar om de förstår att oljeindustrin med sina reservdefinitioner har lurat världens nationalekonomer i 40 år? Det känns som om jag skulle behöva mer är 20 minuter för min lektion.

Advertisement
Posted in: Uncategorized