Will Saudi Arabia Become an Oil Importer by 2030? – new blogg

Posted on September 12, 2012

5


One week ago the news spread that Saudi Arabia would be forced to become an importer of oil by 2030. It was an article in Bloomberg’s Businessweek (http://www.businessweek.com/news/2012-09-04/saudi-arabia-may-become-oil-importer-by-2030-citigroup-says) that announced this sensational news and referred to a report titled ”Saudi Petrochemicals – The End of the Magic Porridge Pot?” that was released by Citigroup Global Markets Inc. on 4 September. I have now had an opportunity to look at this report that is 152 pages long. First one can assert that the report is mainly an analysis of various companies in Saudi Arabia and the discussion of future oil export possibilities is used as a framework for the company analyses.

First, I should note that there is nothing remarkable in the report regarding the production of oil itself. The report’s authors assume that oil production will be constant at 12.5 million barrels per day (Mb/d) which is the official Saudi line. In my book “Peeking at Peak Oil” I have analysed Saudi Arabia’s future oil production and arrived at the conclusion that it can be 12 Mb/d until 2030 – in other words, about the same as the Saudi’s themselves state. By analysing data from the “BP Statistical Review of World Energy” the authors have studied the historical trends of Saudi Arabia’s production and consumption of oil and natural gas. They have mainly looked at electricity generation and the plans that Saudi Arabia has for this in future.

On a per capita basis Saudi Arabians consume as much electricity as inhabitants of the nuclear-powered nation France. However, the rate of growth of consumption per capita in Saudi Arabia is much greater than in France. Today, Saudi Arabia generates around 50% of its electricity using natural gas and 50% using oil products. They are using their own natural gas and oil production to do this. Saudi Arabia consumes all the natural gas that it produces and the domestic production is insufficient for their needs. We can note that most of their natural gas is produced in association with oil production. Saudi Arabia has a number of natural gas fields that are not developed but development of these is now their highest priority together with development of oilfields that contain large quantities of natural gas.

A large part of the electricity produced in Saudi Arabia is used for air conditioning and consumption for this purpose is highest during hot summer days. The peak load is approaching 50,000 megawatts (MW) which can be compared with only 21,000 MW in 2000. They calculate that they will need 120,000 MW of electricity in 2030. Aside from electricity they need water and this requires large installations for desalination of seawater. An important factor that explains this growing need is population growth.

The Saudi authorities are conscious of the problems the nation faces if it continues to use natural gas and oil for electricity production. They have plans to use nuclear and solar energy. By 2050 they plan to institute the following: Nuclear energy 54,000 MW, concentrated solar energy 25,000 MW, photovoltaics 16,000 MW and wind power 9,000 MW. Thus, nuclear energy is expected to generate more power in 2050 than their entire current electricity generation. To understand the scale of the proposed enterprise one can note that Sweden can produce approximately 10,000 MW using 10 nuclear powerplants.

Citigroup arrives at the conclusion that Saudi Arabia will not be an oil exporter in 2030 by assuming the expansion of electricity generation will increase at approximately the same rate as is occurring currently and that there will be delays in establishment of alternative sources of electricity. It is interesting to note that, at the moment, there are over 70 different petrochemical projects that are delayed or stopped in Saudi Arabia. If one makes the extrapolations that Citigroup makes and assumes that it will be mainly installation of nuclear energy generation that will be delayed then one arrives at the same conclusion as Citigroup:
“Saudi Arabia is the world’s largest oil producer (11.1mbpd) & exporter (7.7mbpd). It also consumes 25% of its production. Energy consumption per capita exceeds that of most industrial nations. Oil & its derivatives account for ~50% of Saudi’s electricity production, used mostly (>50%) for residential use. Peak power demand is growing by ~8%/yr. Our analysis shows that if nothing changes Saudi may have no available oil for export by 2030.”

It is not only in oil the exporting nation of Saudi Arabia that domestic consumption of oil is increasing. This is occurring in all the oil exporting nations. This is why I state in “Peeking at Peak Oil” that the volume of oil available for importation by the OECD nations in 2020 will contract by half compared to what was available in 2005 when “Peak Oil Exports” occurred. The fact that Saudi Arabia will also need income from oil exports in 2030 (e.g. to purchase food) means that it will be very interesting to see how they solve their domestic energy issues.

Peeking at Peak Oil

(Swedish)
För en vecka sedan spreds nyheten att Saudiarabien år 2030 skulle bli tvingad att importera olja. Det var en artikel i Bolmbergs Businessweek (http://www.businessweek.com/news/2012-09-04/saudi-arabia-may-become-oil-importer-by-2030-citigroup-says), som kom med den sensationella nyheten och man refererade till rapporten ”Saudi Petrochemicals – The End of the Magic Porridge Pot?”, som Citigroup Global Markets Inc hade släppt den 4 september. Jag har nu fått möjlighet att titta på rapporten som är 152 sidor lång. Vi kan först konstatera att rapporten framförallt är en analys av olika bolag i Saudiarabien och diskussionen om framtida exportmöjligheter är en inramning till bolagsanalysen.

Låt oss först konstatera att det finns inga märkvärdigheter vad det gäller själva produktionen av olja. Man räknar med att den skall vara konstant 12.5 miljoner fat om dagen, vilket är officiellt vad Saudi också säger. I min bok ”Peeking at Peak Oil” har jag analyserat Saudiarabiens framtida oljeproduktion och kommit fram till att den kan vara 12 Mb/d fram till 2030 det vill säga att utgångsläget är ungefär det samma. Genom att analysera data från” BP Statistical Review of World Energy” har man studerat historiska trender vad det gäller produktion och konsumtion av olja och naturgas. Framförallt har man studerat elproduktionen och de planer som Saudiarabien har vad det gäller framtidens elproduktion.

Per invånare konsumerar Saudiarabien lika mycket el som kärnkraftlandet Frankrike, men konsumtionsökningen per invånare är mycket större än i Frankrike. Idag använder man ungefär 50% naturgas och 50% oljeprodukter för elproduktionen och det är inhemsk produktion som används. Saudiarabien konsumerar all naturgas som man producerar och det räcker inte till. Man kan notera att den mesta naturgasen produceras samtidigt som man utvinner olja från fälten. Saudiarabien har några naturgasfält som inte är utbyggda, men denna utbyggnad har nu högsta prioritet liksom oljefält som har stora mängder naturgas.

En stor del av elen används till luftkonditionering och under varma sommardagar är konsumtionen som störst. Maxbehovet närmar sig 50,000 megawatt (MW), vilket kan jämföras med 21,000 år 2000. Man räknar med att behovet år 2030 skall vara 120,000 MW. Förutom el behöver man vatten och det krävs stora anläggningar för avsaltning av havsvatten. En viktig faktor som förklarar det ökade behovet är befolkningsökningen.

Myndigheterna är medvetna om de problem som landet står inför om man skall fortsätta att använda naturgas och olja för elproduktion. På programmet finns kärnkraft och solel. Fram till 2050 har man följande planer: kärnkraft 54000 MW, koncentrerad solenergi 25000MW, solceller 16000 MW och vindkraft 9000MW. Kärnkraften skall således ha en större effekt än hela dagens elsystem och vi kan notera att Sverige har ungefär 10000MW kärnkraft.

Då Citigroup kommer fram till att Saudiarabien inte kan exportera någon olja 2030 så utgår man från att expansionen i elproduktionen skal öka i ungefär samma takt som nu och att det blir fördröjningar vad det gäller alternativen. Det är intressant att notera att det just nu finns över 70 olika petrokemiska projekt som är försenade eller avbrutna. Om man gör de extrapolationer som Citigroup gör med antaganden att framförallt kärnkraftprojekten blir fördröjda då kan man göra den slutsats som Citigroup gör:

“Saudi Arabia is the world’s largest oil producer (11.1mbpd) & exporter (7.7mbpd). It also consumes 25% of its production. Energy consumption per capita exceeds that of most industrial nations. Oil & its derivatives account for ~50% of Saudi’s electricity production, used mostly (>50%) for residential use. Peak power demand is growing by ~8%/yr. Our analysis shows that if nothing changes Saudi may have no available oil for export by 2030.”

Det är inte bara i exportlandet Saudiarabien som man ökar den inhemska konsumtionen av olja. Det gäller för samtliga oljeexporterande länder. Det är därför som jag i ”Peeking at Peak Oil” säger att den volym olja som är tillgänglig för import år 2020 för OECD-länderna kommer att minska till hälften jämfört med 2005 då vi hade globalt Peak Oil Export. Det faktum att Saudiarabien också behöver oljeinkomster år 2030 gör att det skall det bli mycket intressant att se hur man kommer att lösa sina inhemska energiproblem.

Advertisement
Posted in: Uncategorized