4 Questions to Kjell Aleklett: What will happen when oil flow declines? / 4 frågor till Kjell Aleklett: Vad händer när oljan sinar?

Posted on November 2, 2012

0


Annick Hulth asked these questions in ”Nya horisonter”, [New Horizons] that is Uppsala University’s magazine on research, education and the interplay between these two activities. The magazine is published twice annually in April and October in both Swedish and English. New Horizons is distributed to decision makers, alumni, the media, the university’s collaborators and all its employees. 28,000 copies of the Swedish version are printed and 6,000 copies are printed in English.

What will happen when the flow of oil declines?

“More powerful than all the armies in the world is an idea whose time has come”. That quote from Victor Hugo is included at the end of Professor Aleklett’s new book “Peeking at Peak Oil”. The book summarises ten years of research on what will happen when production of the world’s fossil fuels begin to decline.

How long have you been conducting research in this area?
– For ten years. To do research on the world’s oil supplies one requires information that is not easy to access and so there is a dearth of academic research in this area. I discovered that this deficiency existed despite it being one of the world’s most important questions. Today “peak oil” is a well known expression. We have assembled a unique database, produced four Ph.D. theses and over 30 scientific articles that have been widely cited. And now the world’s first chair in the area of “sustainable development focusing on global energy systems” has been established. I am very proud of that.

How can the problem be addressed?
– On this topic it is important to show how little any oil production in the Arctic will affect our overall access to oil. It might delay a decline in total world production by about one year but it will not solve the problem. We have data that shows this. The issue must be taken seriously. We must reconfigure our entire lifestyle. The slowing of oil production is, for example, one of the factors contributing to the economic problems in Europe.

The topic is controversial since there is no general agreement on how long the world’s oil reserves will last. What has it been like to be regarded with skepticism?
– The final chapter of my book is titled, “An Inconvenient Swede”. I have nothing against being described in that way. Swedes usually try to be diplomatic but that does not suit me. – If one presents a new idea and is not cut off at the ankles for ones efforts then the idea cannot be that important. Therefore, the opposition I have encountered has been inspiring. It now seems as though many people have begun to realise the seriousness of the situation and the concept has begun to spread rapidly.

What audience is the book directed to?
– Everyone, but one must, of course, be interested in the issue and in the significance of energy to our society. Each chapter starts with a story from real life so it is, at the same time, a kind of biographical account of the previous decade.

In fact, there was from the beginning a fifth question that I will add:

What is meant by “peak oil”?
– The term was coined in 2001 and describes that point in time when the rate of crude oil and other oil productions reaches its maximum. After that moment oil production begins to decline and this has very significant economic and political consequences for the entire world.

(Swedish)

(Det är Annica Hulth som ställer frågorna i ”Nya horisonter”, som är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan. Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i april och oktober. Nya horisonter skickas ut till beslutsfattare, alumner, media, samarbetspartners till universitetet och till alla anställda. Den svenska upplagan är 28 000 och den engelska 6 000 exemplar.)

Vad händer när oljan sinar?

Ingen armé kan stoppa den idé vars tid är kommen. Citatet av Victor Hugo finns med i slutet av professor Kjell Alekletts nya bok ”Peeking at Peak Oil”. Boken sammanfattar tio års forskning om vad som händer när världens fossila bränslen börjar ta slut.

Hur länge har du forskat om det här?
– I tio år. För att forska om världens oljetillgångar behöver man information som inte är så lätt att få tag i och därför saknades akademisk forskning. Jag upptäckte att det fanns ett tomrum, trots att det här är en av de viktigaste frågorna i världen.
– I dag är ”peak oil” ett känt begrepp. Vi har byggt upp en unik databas, producerat fyra doktorsavhandlingar och över 30 vetenskapliga artiklar som fått stor spridning. Nu inrättas världens första professur i ämnet ”hållbar utveckling med inriktning mot globala energisystem”. Jag är väldigt stolt.

Vad kan man göra för att ta itu med problemen?
– Det är viktigt i sammanhanget att visa hur lite oljeutvinningen i Arktis kan påverka tillgången på olja. Det blir kanske ett års fördröjning men det löser inte problemen. Det kan vi visa data för.
– Problemen måste tas på allvar. Vi behöver göra en omställning av hela vår livsstil. Uppbromsningen av oljeproduktionen är till exempel en av anledningarna till de ekonomiska problemen i Europa.

Ämnet är kontroversiellt, eftersom alla inte är ense om hur länge världens oljereserver kommer att räcka. Hur har det varit att ifrågasättas?
– Sista kapitlet heter ”den obekväme svensken”. Jag har inget emot att kallas så. Svenskar brukar ju vara så diplomatiska men det gäller inte mig.
– Om man för fram något helt nytt och inte blir sågat jämsmed fotknölarna så är det inget stort man har att komma med. Därför har det varit inspirerande med allt motstånd. Nu verkar det som om många inser allvaret och då går det fort för idéerna att spridas.

Vilka riktar sig boken till?
– Alla, men man måste förstås vara intresserad av problematiken och av energins betydelse i samhället. Varje kapitel inleds med en historia ur verkliga livet, så det är samtidigt en sorts biografi över de senaste tio åren.

Från början fanns det med en femte fråga som jag lägger till här:
Vad menas med ”peak oil”?
– Begreppet myntades år 2001 och står för den tidpunkt då råoljeproduktionen når sin topp. Därefter kommer den att minska, vilket får stora ekonomiska och politiska konsekvenser över hela världen.

Advertisements
Posted in: Uncategorized