2012 ASPO-USA Conference in Austin Texas – reflections, Simmons/Hubbert award and new president for ASPO-USA

Posted on December 5, 2012

0


(English version will be published on the webpage for ASPO International, http://www.peakoil.net).

Under de två senaste åren har ASPO USA haft sin årliga konferens i Washington och närd den politiska makten. I år då den politiska grytan rörs om efter valet, valde man att flytta konferensen till Texas. Genom sammarbete med The University of Texas at Austin blev det möjligt att flytta konferensen till en akademisk miljö och till hjärtat av amerikansk oljeutvinning. Det var i en akademisk miljö som vi också organiserade den första internationella ASPO-konferensen vid Uppsala universitet. Temat för årets konferens var ”The Next Oil Crises – is the boom just another bubble? Om en vecka kommer de olika presentationerna att finnas tillgängliga hos ASPO USA och jag kommer inte att i detalj diskutera alla seminarier. Urvalet representerar mer mitt eget intresse. Genom att gå till sidan där årets talare presenteras får ni en känsla för vad ni har att vänta.

Dagen innan konferensen organiserade ASPO-USA en workshop som i princip var en diskussion mellan en del av deltagarna och några av konferensen talare. Workshopen blev ett bra exempel på konferensen upplägg och målsättning; mer tid för samtal mellan deltagare och föredragshållare. Med på workshopen var Wayne Slater, reporter på ”Dallas Morning News”. Samma dag som konferensen började kunde vi läsa en artikel om konferensen med rubriken ”Heresy in Texas! The era of big oil is almost over”.

Bob_Hirsch

Då konferensen började på fredag var det Bob Hirsch som inledningstalare. Han diskuterade bland annat vilka indikatorer som är viktiga att studera i samband med Peak Oil. Bob och jag började den diskussonen för någon månad sedan då han höll på och förbereda sig för konferensen. Den absolut största delen av oljan används för tillverkning av olika drivmedel och mitt förslag var att en viktig parameter att studera var hur denna produktion förändrades med tiden. Bob presenterad på konferensen en första analys och lite förvånande ser vi att produktionen av drivmedel ökar fastän själva oljeproduktionen inom ett 4% intervall är konstant. Slutsatsen blir att andelen olja till transportsektorn ökar och att man gör produkter av allt tyngre produkter. Vi har därför inte har nått Peak transportbränsle.

Transportation fuel

Min presentation var en genomgång av den analys som jag gjort av World Energy Outlook 2012. Analysen har gjort mig övertygad om att vi i framtiden inte kan bunta samman all slags oljeproduktion utan mer i detalj studera vilken produktion vi kan förvänta oss från de olika reserverna. För att underlätta diskussionen kan vi dela in produktionen i fyra kvadranter enligt den illustration som presenteras här.

Different types of oil

Figuren: På x-axeln har vi reservoarens porositet och på y-axeln enheten °API som har värdet 10 då oljan är så tjock så att den inte flyter på vatten och över 50 för tunna oljor. Råolja får representeras av det berömda fyndet vid Spindletop i Texas 1901. Man har uppskattat att produktionen var över 100.000 fat om dagen. Shale oil illustreras med en av de tusentals horisontala borrhål som ”frackas” i Texas hundra år senare. Efter några månader är produktionen nere på 100 fat om dagen, en faktor tusen lägre än Spindletop. Kanadas oljesand representeras av stor dumpers som fraktar upp oljesanden från stora dagbrott. Längst ner till vänster har vi det som också kallas för oljeskiffer. Tillexempel eldas Kerogenskiffer direkt i kraftvärmeverk i Estland för elproduktion. Olle Qvennerstedt har gjort illustrationen.

Konferensens först sessionen behandlade okonventionell oljeproduktion i USA. De tre panellisterna och föredragshållarna var alla från Texas.

Bland optimisterna, vad det gällde den framtida oljeproduktionen av shale oil, fanns Laura Atkins, Director of Petroleum Research, Hart Energy, Huston. Jag hörde Laura Atkins tidigare i höstas på en konferens i Kina om okonventionella oljor. Hon gjorde en bra presentation och jag föreslog att hon skulle vara med på ASPO-konferensen. Hon har gjort en optimistisk beräkning av framtidens produktion av skifferolja i USA och kommit fram till den optimistiska ökningen till 4 miljoner fat om dagen 2020 för att sedan bli kvar på denna nivå fram till 2030. Det kräver dock en enorm ökning av borrade brunnar. Alla är överens om att produktionen i dagens prodiserande oljefält i världen kommer att minska med just 4 miljoner fat om dagen under ett år. Det är denna minskning som den ökade produktionen i USA under 20 år skall jämföras med.

USA shale oil

Scott Tinker, Texas State Geologist, Director of Bureau of Economic Geology, The University of Texas, träffade jag första gången i Aberdeen för flera år sedan. Jag var inbjuden att hålla föredrag om Peak Oil och han var där för inspelning av en dokumentärfilm. Man filmade även en diskussion mellan Scott och mig men jag vet inte vad slutresultatet blev. Då var han motståndare till Peak Oil och han presenterande ingen annan åsikt nu. Hans åsikter om framtida produktion från shale oil var den samma som Laura Atkins.

Sist ut att diskutera okonventionell oljeproduktion i USA var Arthur Berman, Independent Geologist and Principal, Labryrinth Consulting Services I Huston. Arthur har gjort en detaljerad studie av individuella oljebrunnar i USA och titeln på hans föredrag var: Oil-Prone Shale Plays -The Illusion of Energy Independence. Arthur visade vad han kallade för ”Bakken Shale Static Decline Profile”. I graphen ser ni totala antalet borrade brunnar (2500) och produktionen (300.000 fat om dagen) fram till januari 2011. Om man då hade slutat att borra fler brunnar så skulle produktionen minskat med 33%. Ett gigantfält med motsvarande produktion har en minskning av storleksordningen 10%.

Sessionen avslutades med att deltagarna fick ställa frågor och moderator var Tadeusz Patzek, Chair, Department of Petroleum and Geosystems Engineering, The University of Texas. Trots olika åsikter om framtida volym från USA Shale Oil var man helt eniga om att USA i framtiden skulle vara beroende av import av olja.

Panel unconventional oil

Panelen som diskuterade okonventionell oljeproduktion i USA; Laura Atkins, Tadeusz Patzek, Scott Tinker and Arthur Berman.

David Hughes, Geoscientist from Canada, presenterade sina studier av Shale gas produktionen i USA. Det fält som levererar mest är Haynesville och det var intressant att notera att detta fält hade hela 52% som ”over all decline rate”. De stora ryska naturgasfälten som är i decline har decline rates runt 5%. Detta visar att den amerikanska naturgasproduktionen är mycket känslig för framtida borrfrekvens.

Presentationer om råolja behandlade framförallt framtida konsumentbehov i Saudiarabien och Mellanöstern. Det fanns ingen tvekan om att området kommer att producera stora mängder i framtiden men frågan är om OECD-länderna kommer att få tillgång till denna olja. Oljesande fanns denna gång inte med som paneldiskussion.

Den 26 oktober släppte ”the International Monetary Fund (IMF) Research Department” sin rapport “Oil and the World Economy – some possible futures”. Det anmärkningsvärda med rapporten var att man hade inkluderat Peak Oil i sina beräkningar. Den Peak Oil modell som användes var Hubbert-modellen. I rapporten gör IMF följande sammanfattning:
”This paper, using a six-region DSGE model of the world economy, assesses the GDP and current account implications of permanent oil supply shocks hitting the world economy at an unspecified future date. For modest-sized shocks and conventional production technologies the effects are modest. But for larger shocks, for elasticities of substitution that decline as oil usage is reduced to a minimum, and for production functions in which oil acts as a critical enabler of technologies, GDP growth could drop significantly. Also, oil prices could become so high that smooth adjustment, as assumed in the model, may become very difficult.”

Michael Kumhof, Deputy Division Chief of the Modeling Division, var ansvarig för beräkningarna. Hans presentation om arbetet var mycket intressant. Jag föreslår att ni tittar på presentationen då den blir tillgänglig.

Kumhof-Lewis

Bild: Michael Kumhof och Mark Lewis

I samma panel som Michael Kumhof fanns även Mark Lewis, Managing Director for Commodities Research and Head of Energy Research, Deutsche Bank. I sitt föredrag med titeln ”The Outlook for OPEC Demand and Implications for Global Exports” visade han att framtida prognoser om oljepriset alltid varit för låga. I WEO-2012 ligger priserna på olja fram till 2035 på nivån $125 per fat. Jämfört med historiska trender skulle detta vara för lågt. Han varnade för att OPEC-ländernas och Rysslands inhemska konsumtion skulle minska tillgänglig olja för OECD-länderna, dvs samma slutsats som jag har i boken ”Peeking at Peak Oil”. En intressant avslutning var grafen med ”Budget Breakeven Estimates” för oljeexporterande länder. Vi kan notera att Saudiarabien behöver $78.3 per fat medan Ryssland behöver hela $115.9 per fat enligt Deutsche Bank.

Media

Bild: Robert Jensen, Loren Steffy och Greg Gordon

Lördagens första panel behandlade medias roll i rapportering om Peak Oil. Moderator var Robert Jensen, Professor, School of Journalism, The University of Texas, och vid sin sida hade han Loren Steffy, Senior Columnist, Houston Chronicle, och Greg Gordon, Investigative Reporter, McClatchy Newspapers. Greg Gordon skrev i augusti artikeln “Is the era of oil nearing its end?” och under sitt arbete med artikeln hade han kontakt med mig.

Loren Steffy menade at han som kolumnist hade store möjlighet att ta upp Peak Oil då han var ganska fri att välja ämne för sin spalt. Det var betydligt svårare för Greg Gordon då Peak Oil inte längre är en nyhet utan något som vi nu diskuterat i 10 år. Det kan vara svårt att hitta en ny vinkel. Bägge tyckte om att få mail med data mm som kan vara användbar i olika artiklar.

GDP and demand

Lördagens avslutande diskussion inleddes med att Steven Kopits, Managing Director, Douglas-Westwood. Jag väljer att diskutera två av hans bilder. Den första visar den verkliga produktionen från 2004 till 2011 och vilken oljeproduktion som GDP-tillväxten under samma period krävde med oförändrat pris. GDP växte med 30% medan oljeproduktionen bara växte med 2% under 8 år. Hans slutsats är att ”Today, compared to 2004 Q4, we’re missing a Saudi Arabia + Iraq”. Det är ingen tvekan om att bristen på olja har drivet upp priset. En annan mycket intressant studie som Douglas Westwood gjort är oljebolagens, Kinas och USA:s känslighet för oljepriset, carrying capacity, för perioden 2003 till 2017. Då 2003 var oljebolagen villiga att projektera om priset var högre än $22 per fat. Kinas ekonomi skulle klara $50 per fat och USA:s hela $60 per fat. I juli 2007, straks innan oljepriset havererade, var bolagen villiga att projektera om priset var högre än $50 per fat och Kinas ekonomi hade nu blivit så stark så att man klarade utav samma kostnader för oljan som USA, cirka $70 per fat. Nu i början av 2012 har den Kinesiska ekonomin vuxit så att man klara ett pris på $110 per fat medan den amerikanska ekonomin inte kan klara utan $80 per fat. Det faktum att den inhemska oljeproduktionen ökar i USA medför att gapet förväntas minska fram till 2017 men under de kommande 5 åren blir det Kina som håller i den ekonomiska taktpinnen.

carrying capacity

Den avslutande panelen kompletterades med Charles Oliver Fairbank, som är den fjärde generationen som utvinner olja från Fairbankfältet i Kanada (http://www.fairbankoil.com/#3). Han inledde med att sammanfatta årets ASPO konferens. Med i Panelen fanns också Jim Hansen, finans konsult, och Robert Rapier, Chief Technology Officer, Merica International. Avslutningen blev en livlig diskussion mellan konferensens deltagare och den sakkunniga panelen.

Simmons-Hubbert_aword

ASPO USA delar varje år ut två utmärkelser. Det är dels ”Thomas S. Whipple Award – for Outstanding Volunteer Service”, I år var det Jim Baldauf, som fram till konferensen I Austion varit president för ASPO-USA, som tilldelades denna utmärkelse. Den andra utmärkelsen är ”Matthew R. Simmons / M. King Hubbert Award — for Excellence in Energy Education”. I år var det Charles Hall som fick utmärkelsen och det är naturligtvis hans arbete med ”Energy return on energy investment” som motiverade ASPO-USA att tilldela honom priset. Ny tillträdande president för ASPO-USA är Tadeusz Patzek, Chair, Department of Petroleum and Geosystems Engineering, The University of Texas, och det var också han som lämnade over priset till Charles Hall.

Jag är medveten om att dessa reflektioner färgas av mina intressen och jag vill därför nämna att alla föredrag i årets ASPO USA konferens höll mycket hög standard. Jag är övertygad om att någon annan skulle lyft upp en annan uppsättning av föredrag. Tack Jan Lars Mueller för allt arbete som du lagt ner på konferensen.

Jan Lars Mueller_7483

Bild: Jan Lars Mueller, COE ASPO-USA

Under söndagen träffades delar av ASPO-USA:s rådgivare för att framförallt diskutera framtiden. Jag berättade att jag varit med i ett ungdomsprogram på Sveriges Radio och att en av ungdommarna föreslog en ny ASPO-hälsning. Tillträdande president för ASPO-USA tyckte att den var toppen och tänkte börja använda hälsningen då han pratar om Peak Oil.

121108_Morgonpasset_i_P3_490

Advertisement
Posted in: Uncategorized