Kommentar till kommentarer på debattinlägget “EU måste skära ner sin oljeimport drastiskt“

Posted on December 30, 2012

34(English)

Det faktum att Brännpunkt ger sina läsare möjlighet att komma med kommentarer betyder att jag som debattör bör ta dessa kommentarer på allvar. Det finns de som uttrycker att kommentarerna är trams men faktum kvarstår att de som lämnar kommentarer bör ha läst mitt debattinlägg och det är inlägget som fått dem att agera. Brännpunkt begränsar antalet inlägg till tre och det betyder att jag som debattör inte har möjlighet att diskutera och bemöts alla de synpunkter som olika läsare lämnat. Jag har nu studerat de 141 kommentarer som finns på min artikel och det går att grovt dela in kommentarerna i fyra grupper, Peak Oil, klimatet, kärnkraft och konspirationstankar. I detta inlägg diskuterar jag de kommentarer som kan relateras till Peak Oil.

Signaturen AWJE vill ”få en förklaring på logiken bakom slutsatserna som dras i artikeln”. Inlägget avslutas med: ”Låt mig också påpeka att det som kallas “Peak Oil” är en ren fantasiprodukt utan verklighetsförankring”. Signaturen Klarsyn säger ”de som tror på “Peak Oil” har tvingats flytta den framåt ett otal gånger, sammanlagt med mer än hundra år och med alla jättefyndigheter som tillkännagivits på senare tid så lär de få flytta fram den rejält nästa gång ”, och i ett annat inlägg: ”Olja nybildas hela tiden, i vilken takt har vi människor inte en aning om.” Det finns fler inlägg som passar in här, men låt oss ta dessa som utgångspunkt för diskussionen.

Oil Production in the North Sea

I artikeln skriver jag (nu med texten inom parantes som en extra förklaring): ”Med Peak Oil avses den tidpunkt då produktionen av olja inte längre kan öka (i ett område eller hela världen,) utan går över till en platå eller minskar. Peak Oil betyder inte att oljan tar slut men att ökningen av produktionen tar slut. Nordsjön är ett av världens oljeproducerande områden. I figuren här ovan visas oljeproduktionen för Nordsjön. Produktionen startade i början av 1970-talet och 1997 hade man nått produktionsnivån 6 miljoner fat om dagen. Under fem år fram till 2002 fluktuerade produktionen runt 6 Mb/d för att 2003 börja minska. Framåt 2030 närmar sig produktionen enligt Preem 500,000 om dagen. För Nordsjön hade vi Peak Oil från 1997 till 2002. Vi kan visa upp samma bild för land efter land och helheten är summan av delarna, och helheten måste därför också nå ett maximum eller en platå. Jag tror inte att oljeproducenterna i Nordsjön tycker att Peak Oil är fantasier. Ett av de ”jättefynd” som rapporterats under senare tid är fältet Johan Sverdrup i just Nordsjön. Det är fortfarande oklart hur stort fältet är men en miljard fat har nämnts. Det är av samma storleksordning som Thunder Horse i Mexikanska Golfen och där har man en produktion på 250,000 fat om dagen. Johan Svedrup kan få en liknande produktion men den kommer inte att påverka Peak Oil för Nordsjön. Backen nedför kan bli mindre brant. Faktum är att Globala energisystem i en forskningsrapport från 2009 visade att det fanns statistiska möjligheter att hitta ett gigantfält i Norge och hade med detta fält då framtidens produktion beräknades. Jämfört med den årliga globala konsumtionen på 30 miljarder fat motsvarar 1 miljard fat ungefär 12 dagars konsumtion. I World Energy Outlook 2012 – WEO2012 – skriver IEA att medelfyndigheterna de senaste 10 åren varit 14 miljarder fat om året, dvs under hälften av den årliga konsumtionen. Att dessa fynd skall flytta fram Peak Oil ”rejält” stämmer inte. Hur olja bildats under miljontals år från sediment av plankton och alger är välkänt och det finns läroböcker som beskriver detta, vi har ingen nybildning nu. En grupp ryska forskare har en teori om att det bildas så kallad abiotic olja och naturgas. Att kolväten kan bildas under extrema tryck är påvisat, men det finns ingen olja som man hittills har hittat som har detta ursprung. (Abiotic oil: http://origeminorganicadopetroleo.blogspot.se/2011/02/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x.html)
Ett svar till Klarsyn från Hakan_Svensson passar bra som avrundning: ”Oj oj oj om du tror på detta, men var och en får ju ha sina drömmar! Men trots allt så tycker jag du ska försöka sätta dig in i hur jordens olja har bildats! Det är verkligen ingen hokus pokus som du tror!”

Bland de inlägg som är positiva finns bland andra Mikael Olsson, nomis_99 och b p:
Aleklett har aldrig sagt att oljan kommer att ta slut. Han har sagt att den blir dyr allt eftersom ÖKNINGEN av produktionskapaciteten avtar. – Kjell Aleklett har aldrig varnat för att oljan skall ta slut. Han varnar för att vi har nått oljeproduktionstoppen. Om du tar dig tid att läsa första stycket så kanske du förstår. – Var har Aleklett varnat för att oljan ska ta slut? Referens tack.

Fig 10-4 Peak Oil production 2003 1000

Referenser till vad jag sagt finns i den forskningsrapport som Colin Cmpbell och jag skrev för tio år sedan för tidskriften Energy and Minerales (se figuren här ovan). De beräkningar som framförallt Colin Campbell gjorde visar en platå på 31 miljarder fat om året (85 miljoner fat om dagen, Mb/d) som börjar runt 2009 och vara fram till 2014. I vår produktion igår produkter som kan jämföras med vad BP rapporerar i sin ”Statistical Review of World Energy”. Vi har inte med skifferolja i prognosen. Enligt BP nådde vi en platå runt 82 miljoner fat om dagen 2005 och vi är fortfarande på den nivån (för 2011 har vi 83 Mb/d som är 82 Mb/d plus 1 Mb/d från skifferolja). Det faktum att man inte nådde 85 Mb/d utan planade ut på en lägre nivå medför att platån kan bli längre. Vad det gäller nivån 2030 så är den lägre än de prognoser vi gjort senare. Det är framförallt teknikutveckling som gjort backen mindre brant. Vi försöker nu göra en bättre anpassning till detta.

Kenneth säger ”Väldigt många av kommentatorerna här gör sig väldigt lustiga över artikelförfattaren och väljer att använda samma intelligenta teknik som strutsen. Det jag inte ser det finns inte. Inse att de lägst sittande äpplena redan är plockade”.

Jag kan också lägga till några andra kommentarer för att få ett bra diskussionsunderlag.

Birger Jarls: ”Debatt insändaren ovan av Professor Alkelett är ganska förvirrad. Hjälp Oljan tar slut, Ja om den inte gör det kommer den att bli för dyr, och blir den inte det så kommer utsläppen den gör att döda planeten ! *Suck* Nej oljan tar inte slut på länge ännu. När “peak oil” inträffar vet inte professorn och inte jag heller. Men det är ingen fara professorn för när priset går upp så börjar det löna sig att framställa andra drivmedelskällor. Tex går det fin fint att framställa diesel ur stenkol. Redan de gamla Nazisterna var fenor på det.”

Pilfinken:
Magnus_dr: ”Estland har redan kommit långt med skifferolja som där står för 95% av elproduktionen.”

Avslutningen får bli ett inlägg från pellegringo: ”Dessutom är det som alltid storleken på tappen som räknas, inte storleken på tanken. Och även om det finns gigantiska mängder olja kvar i marken så kvarstår faktum att den globala produktionen inte ökar i den takt den borde enligt prognoser om framtida konsumtion. Så risken för oljebrist kvarstår”.

Bland kommentarer till en artikel är det vanligast att det finns fler negativa än positiva och det är vanligt att man framför åsikten att artikelförfattaren inte tagit hänsyn till det ena eller andra. De citat som jag valt ut handlar främst om att det finns ersättningar som jag inte tagit hänsyn till. Självfallet har vi studerat alternativen, men begränsat utrymme medför att det inte finns plats för alla detaljer. En av anledningarna till att jag refererar till min bok är det finns en detaljerad beskrivning där. I kapitel 10, Unconventional Oil, NGL, and the Mitigation Wedge, diskuteras alla de frågetecken som nämns här ovan. Från 2010 fram till 2035 beräknas ökningen från denna kategori bli 9 miljoner fat om dagen. Under samma period beräknas nedgången i produktionen från de konventionella oljefälten som var i produktion 2010 bli omkring 45 miljoner fat om dagen. Det betyder att minst 36 miljoner fat om dagen måste komma från teknikutveckling, fält som ännu inte är utbyggda och nya fält. Om vi tar Nordsjön med maximal produktion 6 Mb/d så är 36 Mb/d det samma som 6 nya Nordsjön.

fig 9-6 10000

Lite mer detaljer. Olja kan vara lätt- eller trögflytande och en gräns är om den flyter på vatten. Den bergart där den är lagrad kan vara porös men också så tät så att oljan inte kan flyta genom berget. På en konferens i London med de organisationer som klassificerar olja och oljeresurser och -reserver delade man in oljan i fyra kategorier; råolja med lättflytande olja i porösa formationer, skifferolja med lättflytande olja i täta formationer, oljesand med tjärliknande olja i porösa formationer och Kerogenskiffer med tjärliknande olja i täta formationer. Olle Qvennerstedt har gjort en mycket bra illustration på detta.

Different types of oil

Råolja har varit och är helt dominerande vad det gäller produktion. IEA anger att vi hade en maximalplatå 2006-2008 på 70 Mb/d vilket motsvarade 85% av oljeproduktionen. Nu minskar produktionen och IEA beräknar att den skall vara 65 Mb/d 2035. Våra beräkningar har ett lägre värde men faktum är att vi har haft Peak Oil vad det gäller råolja. Oljesand finns förutom i Kanada framförallt i Venezuela. Den geografiska utsträckningen av Orinocofältet har varit känt sedan länge och Venezuela har nu valt att rapportera hela fältet som reserv, men det är fel att jämföra storleken på detta fält med notsvarande reserver av råolja. Fastän man nu har dessa stora reserver beräknar IEA att produktionen år 2035 bara skall bli några miljoner fat om dagen. Vi brukar säga att storleken på kranen för okonventionella oljor är mycket mindre än för konventionella. Det finns stora resurser av Kerogenskiffer (Kerogen shale) och Estland är världens största producent, men änd väldigt lite jämfört med råoljeproduktionen. Man använder mycket riktigt Kerogen skiffer för att elda med det i kraftvärmeverk. Notera att det inte är skifferolja som man utvinner.

Figure 4.6 drilling rigs
Figuren är från WEO2012

Skifferolja är det som för tillfället skall placera Peak Oil på hyllan. Det är rätt att den teknik som man använder har gjort denna resurs ekonomiskt lönsam om priser är högre än $80 per fat. Det är intressant att studera borrfrekvensen i USA. Fram till 2008 ökade antalet aktiva borriggar till 2000 men då priset på olja och naturgas dök ner till $40 per fat försvann över hälften. Nu är priset på naturgas för lågt i USA medan skifferolja fortfarande är lönsamt. Det faktum att det är färre som borrar efter gas kommer att medföra en minskad produktion om något år och vi kan förvänta oss att priset på gas kommer att stiga. De cirka 1400 riggar som nu krävs för att ha en produktion av skifferolja på cirka 1 miljon fat om dagen skulle behövas fyrdubblas för att komma upp till närmare 4 Mb/d som några tror är gränsen. Varje brunn kostar mellan 5 och 6 miljoner dollar att borra och just nu är kostnaderna i Europa för att borra liknande brunnar runt 15 miljoner dollar. Det var på konferensen i London som experterna sa att vi kan inte vänta oss någon nämnvärd produktion inom EU.

(Följande stycke är uppdaterat den 31 december)
Att göra flytande bränsle från kol är mycket energikrävande och för närvarande är det Sydafrika som är ledande. I publikationen “A review on coal-to-liquid fuels and its coal consumption” har vi studerat hur mycket kol som behövs för att förvandla kol till flytande bränslen. Ett mått som är jämförbart med Sydafrika är 1 fat per ton kol. USA producerade 2010 984 miljoner ton kol som skulle kunna bli 984 miljoner fat eller 2.7 Mb/d. Den årliga miskningen av råoljeproduktion i existerande oljefält är 4 Mb/d. För att ersätta ett års minskning med CTL skulle det krävas 48% högre kolproduktion än vad USA hade 2010. Om vi jämför med Kina, världens största kolproducent så producerade de 2010 3235 miljoner ton kol, som skulle kunna bli 8,9 Mb/d. Det betyder att 4 Mb/d motsvarar 45% av konas kolproduktion 2010.

För den avslutande diskussionen väljer jag ut följande citat:
Ohkatten: Ännu en domedags profet!
Mickej: Ja, som sagt, det är personer som Aleklett, politiker och andra som gör att oljepriset stiger … undrar om inte dessa är betalda av OPEC?
sync99: Peak Oil är en propagandistisk trick för att hålla priset så högt det går. Oljeåtstramning är en annan idioti likt ekonomisk åtstramning. Man kan inte tvinga en häst att springa fortare genom en svältkur. Allt leder ändå till de som tjänar mest på det; bank kabal och oljebolagen.

Inger E(norah4you) Johansson: Om vi drastiskt skulle dra ner på oljan i EU krävs att kolet börjar användas i högre utsträckning igen. Så inte så enkelt som den lärde herren försöker få oss att tro.
Tredje_omloppet: Aleklett har rätt. Oljan tar inte slut som bensinen för en bil men den blir enormt dyr. Enda möjligheten är att dra igång ett antal kärnkraftverk. Sedan kan vi leva på att exportera el till Tyskland.

ingvar_e: Man frågar sig vad egentligen Aleklett vill med sitt skriveri förutom att göra reklam för sin bok. Vad jag kan se så säger han endast att EU måste skära ned sin import. En liten antydan är att Kina satsar på kärnkraft. Vad skall EU ersätta oljan med? Eller skall EU minska på sin standard? Vad vill egentligen Aleklett att vi skall ersätta oljan med om vi inte skall sänka vår standard? Eller vill han att vi skall sänka vår standard?
Det finns flera som under åren kallat mig för domedagsprofet. Jag har aldrig sagt att en minskad oljeproduktion skall leda till en katastrof. De som kallar mig för domedagsprofet är oftast ekonomer och det faktum att man ser en minskad oljeproduktion som en resa mot domedagen visar indirekt på ett faktum att olja är avgörande för vår ekonomi.

Under 2012 finns det ett antal rapporter som säger att vi inte behöver oroa oss för Peak Oil. Om man studerar vilken anknytning som dessa personer har till oljeindustrin visar det sig att alla på ett eller annat sätt har koppling till oljeindustrin. Det andra som man kan notera är att de rapporter som släpps inte har genomgått vetenskaplig granskning. OPEC motarbetar Peak Oil. Anledningen är att Peak Oil fördärvar bolagens börsvärde. ASPO, the International Association for the Study of Peak Oil, bedrivs utan sponsorer.

Det problem som vi har framför oss är ett problem med flytande bränsle. Kol och kärnkraft används för elproduktion och för framtiden finns det många möjligheter att producera el. Personligen har jag inget emot kärnkraft.

Jag nämner min bok Peeking at Peak Oil i slutet av artikeln och visst kan en artikel som denna verka som reklam för boken. Anledningen till att jag skrivit boken är att jag vill försöka på ett enkelt sätt förklara de ganska komplicerade frågeställningar som finns med då olja produceras. Den tid som jag har lagt ner på boken är ungefär ett års heltidsarbete och det primära är att förmedla kunskap.

Inledningsvis nämnde jag att signaturen AWJE vill ”få en förklaring på logiken bakom slutsatserna som dras i artikeln”, låt mig försöka. Ofta anklagas jag för att inte ta hänsyn till ekonomiska faktorer då jag diskuterar Peak Oil. I den analys som Douglas-Westwood har gjort finns det just en koppling mellan oljeproduktion och vilket oljepris som vårt samhälle tål. Jag tyckte det var intressant att Kina genomgått en förvandling som gör att man idag kan fungera även om oljepriset är högt medan USA:s ekonomi utvecklats betydligt sämre. Vad det gäller EU så har en prisökning på olja medfört att de höga priserna byggt upp ett stort underskott i många länder.

Peak Oil kan belysas utifrån andra aspekter, men detta var ett försök att påtala de problem som vi har.

Advertisement
Posted in: Uncategorized