U.S. rig count for oil and gas and future economic growth

Posted on January 20, 2013

7Why is it interesting to study drilling rig statistics? The answer is that drilling rig activity indicates the future direction of the oil and gas industry.

In a short article without comments Oil & Gas Journal assert that the number of drilling platforms currently drilling for oil and gas in the USA has decreased by 12 units to 1749. Compared with the number of rigs one year ago, 2008 rigs, that is a decrease of 13%. A somewhat more detailed study shows that 51 rigs are drilling offshore, 429 rigs are drilling for gas and 1316 for oil while the rest could not be categorized. Those who are interested in the detailed statistics can visit the website of Baker Hughes Inc. http://investor.shareholder.com/bhi/rig_counts/rc_index.cfm There one can also read that there are 601 rigs in Canada and 1253 rigs currently drilling in the rest of the world. Thus the total number of rigs currently drilling in the world is 3603 and 65% of these are in North America.

USA_riggcount_2012_Oil_GasUSA_riggcount_2012

I have now borrowed two figures from J. David Hughes’ presentation at the ASPO Conference in Austin last year. He used statistics from Baker Hughes and divided up the drilling rigs into “horizontal”, “directional”, and “vertical”. The type that is interesting from a fracking perspective is the horizontal rigs and that is a technology that was first developed for offshore work. Up to 2004 it is the offshore rigs that are horizontal. The enormous increase in horizontal rigs since 2004 is associated with production of shale oil and gas. The statistics show that approximately a third of the world’s drilling rig capacity is currently used in fracking. The fact that the price of natural gas has fallen so low in the USA such that it is not profitable to drill new wells can be clearly seen in the statistics. The fact that oil/gas production from each fracking well falls so rapidly during the first year of production most likely means that gas production in the USA will now fall. In reality we can already see that happening if one examines the production from the Barnett Shale. The gas wells that they now drill must be “wet” if they are to be profitable.

During recent months fracking has been promoted as the cure for Peak Oil. It is said that production in the USA is to more than triple. However, the trend that we are now seeing gives no indication that gas production will increase in the near future. To triple production would require the number of drilling rigs to increase to 4000. At the moment, an enormous number of wells must be drilled just to maintain the current production level. David Hughes showed in his presentation that it requires 7641 wells to maintain current production of oil and gas. A doubling of production would require 15,000 new wells per year to hold production constant at that new level.

When one studies the total rig statistics for the USA one can see that it is an excellent indicator of economic conditions. From 2003 until the economy crashed in 2008 the number of rigs increased markedly. The fact that the number of rigs then halved within a few months of the crash shows how deep the crisis was. From 2009 until January 2012 there was, once again, growth and the number of rigs increased. One year ago we were back at a level of 2,000 rigs. Now the number of rigs is decreasing signficantly and the question is if this is an indication that we are heading for worse times economically.

(Swedish)

I en kort artikel utan kommentarer konstaterar Oil&Gas Journal att antalet borrplattformar som borrar efter olja och gas har minskat med 12 enheter till 1749 enheter. Jämfört med antalet riggar för ett år sedan, 2008 riggar, är det en minskning med 13%. Lite mer detaljstudie ger att 51 riggar borrar till havs, 429 letar efter gas och 1316 efter olja medan resten inte kan specificeras. Ni som är intresserade av detaljerad statistik kan gå till hemsidan för Baker Hughes Inc.
http://investor.shareholder.com/bhi/rig_counts/rc_index.cfm
Där kan man också läsa att det fanns 601 riggar i Kanada och för övriga världen 1253 borriggar. Det totala antalet i världen är således 3603 och det betyder att 65 procent av alla världens riggar nu finns i Nordamerika. En berättigad fråga är varför det är intressant att studera borriggstatistik? Svaret blir att riggaktiviteten visar riktningen mot framtiden.

USA_riggcount_2012_Oil_GasUSA_riggcount_2012

Jag lånar nu två figurer från J. David Hughes presentation vid ASPO-konferensen i Austin. Han har använt statistiken från Baker Hughes och delat in den i antalet ”Horizontal”, ”Directional” och ”Vertical” riggar. Den typ som är intressant för ”fracking” är de horisontella riggarna och det är också den teknologi som först utvecklades till havs. Fram till 2004 är det dessa riggar som är horisontella. Den enorma ökning som vi sedan ser kan kopplas samman med skiffergas och skifferolja och statistiken visar att ungefär en tredjedel av världens riggkapacitet används till fracking. Det faktum att naturgaspriset sjunkit så mycket så att det inte är lönsamt att borra nya brunnar ses tydligt i statistiken för gas- och oljeriggar. Det faktum att varje brunn minskar dramatiskt under första året kommer att medföra att gasproduktionen i USA nu kommer att minska. I verkligheten ser man det redan nu om man studerar produktionen från Barnett. De gasbrunnar som man nu borrar måste vara ”våta” för att det skall bli någon lönsamhet.

Under de senaste månaderna har fracking lyfts fram som botemedlet mot Peak Oil. Produktionen i USA skall mer än tredubblas. Den trend som vi nu ser ger ingen indikation om att produktionen kommer att öka den närmaste tiden. För att tredubbla produktionen krävs det minst att antalet riggar skall komma upp till 4000. Just nu krävs det att ett enormt antal brunnar skall borras bara för att hålla den nuvarande produktionen konstant. David Hughes visar i sin presentation att det kräv 7641 brunnar för att behålla dagens produktion av olja och gas. En fördubblad produktion skulle kräva över 15.000 nya brunnar per år för att hålla produktionen konstant.

Då man studerar den totala riggstatistiken i USA så är den en utmärkt konjekturmätare. Från 2003 fram till att ekonomin havererade 2008 ökade antalet riggar mycket markant. Det faktum att antal aktiva riggar halverades på några månader visar hur djup krisen var. Från 2009 fram till januari 2012 hade vi på nytt tillväxt och antalet rigga ökade och för att ett år sedan var vi tillbaka till 2000 riggar. Nu minskar antal riggar signifikant och frågan är om detta är en indikation på att vi går mot sämre tider?

Advertisement
Posted in: Uncategorized