Barnett shale gas production – on its way downhill? – Preparations for my trip to Texas – 3

Posted on August 26, 2013

3
Map of active permits and wells currently carried on the oil proration schedule and gas proration schedule database.

The American shale gas revolution began in the area that goes under the name of the Barnett Shale. On the map above you can see active permits and wells. The Railroad Commission of Texas (RRA) is the organization that holds responsibility for the official oil- and gas-statistics in Texas. On 22 August 2013 the RRA published the latest statistics on the Barnett Shale (see report). The official name of the area that lies from southwest to northwest of Dallas is not the Barnett Shale but, rather, “The Newark, East Field”. According to the RAA the area is 13,000 square kilometres in size and in Sweden the area of Uppland is a comparable size, 12,676 square kilometres. The fact that Stockholm lies in an outer area of Uppland makes the comparison even better since the Barnett Shale lies partially under Dallas.

Barnett_Shale_rigcout
(From the Railroad Commission of Texas)

First, let’s look at the total number of wells that have been drilled. In July, that number passed 17,000 (at the end of July it was 17,067 wells). If we divide the area of the Barnett Shale by the number of wells we obtain a surface area per well of approximately 900 metres x 900 metres (in reality, 875m x 875m). Imagine the whole of Uppland divided up into a patchwork where every square is 900 meters x 900 metres and in every square there is a “fracking” well. An international comparison can be Belgium with 30,528 square kilometers, i.e. the Barnett Shale is nearly half the area of Belgium (43%). We see in the figure that the number of new wells per year is decreasing from the peak year in 2009 when 3594 wells were drilled to only 840 new wells in 2012. In the report, “Drill Baby Drill” David Hughes has made a detailed study of the Barnett Shale and the report includes activities up until May 2012. For individual wells the production in newly drilled wells falls by 61% in the first year and this fact and the fact that production continues to decline thereafter means that every year 1507 new wells must be drilled to maintain a constant level of total production. The fact that they drilled 840 new wells in 2012 should mean therefore that production will decline in 2013.

Barnet_drilling_permits

A permit is required for permission to drill a well and in total there are 24,000 permits currently issued. Of these, 17,000 permits have been used. We see that the greatest number of permits was issued in 2008 when the price of oil and gas rose sharply and the decrease in 2009 would therefore seem natural. That new permits have fallen to a level less than the critical number of new wells required to maintain constant production, 1507 wells, may be a sign that the Barnett Shale has now reached and passed maximal production. The low price of natural gas can also be a reason for the reduced interest in drilling for shale gas. The message for the future of the USA is clear – it will not be flooded by an excess of cheap natural gas.

Barnett_Shale_production

The production trend that David Hughes called “flat” in 2012 has now been replaced by “declining” and the fact that they are not drilling enough new wells will mean that we can expect a continued decrease in production. In 2011 the Barnett Shale contributed 21.6% of total shale gas production, how much will it be in the future? At the University of Texas, Austin they have made a detailed study of the future of natural gas production from the Barnett Shale: “New, Rigorous Assessment of Shale Gas Reserves Forecasts Reliable Supply from Barnett Shale Through 2030“. The decline we see in the production is exactly what they forecast would happen.

QAe1590

Shale_Gas_production_USA
(From ”Drill Baby Drill”, David Hughes)

In the figure above we see a clearly increasing trend in production up to December 2011 that then levels off. Earlier we showed that the Barnett Shale during this time had a constant rate of production. The Haynesville Shale has declined somewhat and this has been compensated by a small increase in the Marcellus Shale. In terms of future production we currently see no signs that this will increase markedly. Therefore, it is difficult to understand how the USA’s energy authority, the EIA, can suggest that future shale gas production will double by 2040. It is the figure below that makes many economists dream of a future of unlimited natural gas. Reality is now knocking at the door.

Future natural gas production

(Swedish)

Map of active permits and wells currently carried on the oil proration schedule and gas proration schedule database.

Den amerikanska skiffergasrevolutionen började i det område som går under benämningen Barnett Shale. På kartan här ovan ser ni aktiva tillstånd och brunnar. The Railroad Commission of Texas (RRA) är den organisation som ansvarar för den officiella olje- och gasstatistiken i Texas och man presenterade den 22 augusti 2013 den senaste statistiken om Barnett Shale. Det officiella namnet på området som ligger från sydväst till nordväst om Dallas är inte Barnett utan ”The Newark, East Field”. Enligt RRA är området 13 000 kvadratkilometer och i Sverige är Uppland ett jämförbart område, 12.676 kvadratkilometer. Det faktum att Stockholm ligger i Utkanten av Uppland gör att det blir ett ganska perfekt område då Barnett Shale delvis ligger under Dallas.

Barnett_Shale_rigcout
(From Railroad Commission of Texas)

Låt oss först titta på totala antal brunnar som är borrade och i juni passerade man 17 000 brunnar (i slutet av juli var det 17 067 brunnar). Om vi dividerar ytan på Barnett med antal brunnar så får vi att varje brunn finns på en yta som ungefär är 900 meter gånger 900 meter (i verkligheten 875 meter x 875 meter). Tänk er att hela Uppland delas in i ett rutnät där varje ruta är 900 x 900 meter och att det i varje ruta finns en ”frackad” brunn. En internationell jämförelse kan vara Belgien med 30 528 km2, dvs Barnett Shale är nästa halva Belgien (43 procent). Vi ser i figuren att antalet nya brunnar per år minskar, från toppåret 2009 då det borrades 3594 brunnar sjönk antalet nya brunna 2012 till 840. I rapporten ”Drill Baby Drill” har David Hughes gjort en detaljerad studie av Barnett Shale och rapporten bygger på aktiviteter fram till maj 2012. För individuella brunnar så minskar produktionen i en nyborrad brunn med 61% och detta faktum och att produktionen fortsätter att minska medför att man varje år behöver borra 1507 nya brunnar per år för att behålla en konstant produktion. Det faktum att man bara borrade 840 brunnar borde medföra att produktionen skulle minska 2013.

Barnet_drilling_permits

Det krävs ett tillstånd för att få lov att borra en brunn och totalt finns det 24 000 utdelade tillstånd. Av dessa har man nu använt 17 000. Vi ser att de flesta tillstånd utdelades 2008 då priset på olja och gas rusade i höjden och minskningen 2009 är ganska naturlig. Att nya tillstånd rasade till en nivå som är under det kritiska antalet nya brunnar, 1507 brunnar, kan vara ett tecken på att Barnett nu nått och passerat maximal produktion. Det låga priset på naturgas kan också vara en anledning till att intresset för att borra efter skiffergas minskat. Signalen mot framtiden är klar, USA kommer inte att översvärmas med billig naturgas.

Barnett_Shale_production

Den produktionstrend som David Hughes år 2012 kallade för ”flat” har nu bytts till ”declining” och det faktum att man inte borrar tillräckligt många nya brunnar kommer att medföra att vi kan förvänta oss fortsatt minskning i produktionen. År 2011 bidrog Barnett med 21.6% av den totala skiffergasproduktionen. Vid University of Texas Austin har man gjort en detaljerad studie av framtidens produktion från Barnett Shale: “New, Rigorous Assessment of Shale Gas Reserves Forecasts Reliable Supply from Barnett Shale Through 2030“. Den nedgång som vi ser är exakt vad man kommit fram till skall ske.

QAe1590

Shale_Gas_production_USA
(From ”Drill Baby Drill”, David Hughes)

I figuren här ovan ser vi att det är en klar ökande trend i produktionen fram till december 2011 för att sedan plana ut. Tidigare har vi visat att Barnett Shale under denna tid hade konstant produktion. Haynesville har minskat något som kompenseras av en liten ökning i Marcellus. Vad det gäller framtida produktion ser vi just nu inga tecken som visar att produktionen skall öka markant. Det är därför mycket svårt att förstå hur USA:s energimyndighet, EIA, kan föreslå att den framtida skiffergasproduktionen skall fördubblas fram till 2040. Det är figuren här nedanför som gör att många ekonomer drömmer om en framtid med obegränsat med naturgas. Nu klappar verkligheten på dörren.

Future natural gas production

Posted in: Uncategorized