Till Minne av Sven Kullander, en god vän och kollega/ In memory of Sven Kullander, a good friend and colleague.

Posted on February 13, 2014

0(English below)

Professor Sven Kullander har lämnat oss och saknaden är stor. Sven föddes den 9 mars 1936 i Karlstad. Han blev 1961 civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och disputerade 1971 vid Uppsala universitet. Han har bedrivit forskning inom partikelfysik vid universitetet i Chicago och vid CERN i Geneve, men hela tiden har han haft Uppsala universitet som bas för sin forskning. Sven utnämndes 1979 till professor i högenergi vid Uppsala universitet och förutom att leda forskningen inom sin disciplin åtog han sig flera administrativa uppgifter vid universitetet liksom vid Naturvetenskapliga forskningsrådet.

Sven och jag blev kolleger 1987 då Uppsala universitet tog över verksamheten vid Naturvetenskapliga forskningsrådets laboratorium i Studsvik utanför Nyköping och år 2000 professorskolleger vid samma institution då jag flyttade till Uppsala. Vid sidan av vår forskning inom partikelfysik respektive kärnfysik var vi båda mycket intresserade av energifrågan. Sven var också engagerad i Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) verksamhet och det föll sig naturligt för honom att engagera KVA i energifrågan. På Svens initiativ bildade KVA 2005 energiutskottet med Sven som ordförande. Utskottets första rapport skulle behandla oljans framtid och då vår forskning om oljans framtid pågick för fullt blev olja ett naturligt samtalsämne. Energiutskottets verksamhet och rapporter finns på KVA:s hemsida för energi. http://www.kva.se/Energi

Sven engagerade sig med stort intresse i de problemställningar som vår forskning belyste och hans idéer och förslag var mycket värdefulla. Han var också handledare till flera examensarbetare och alla dessa arbeten har senare blivit vetenskapliga publikationer. Då Uppsala universitet 2008 beslutade att vår verksamhet skulle bli ett nytt forskningsprogram blev det naturligt att Sven också blev medlem i vår forskningsgrupp.

Tre dagar innan Sven gick bort hade vi ett längre samtal om fracking. Sven berättade att KVA:s energiutskott skulle börja studera fracking och själv var jag just hemkommen från Texas där jag forskat om fracking. Sven och jag skulle ha träffats några dagar senare.

Sven var en mycket god vän och hans stöd för min forskning har varit mycket betydelsefullt. Att ringa och träffa Sven för att diskutera energi har varit lika naturligt som att ringa någon närstående person. Allt för tidigt lämnade du oss. Tack Sven för din vänskap, tack för ditt engagemang, saknaden är mycket stor.

(English)

In memory of Sven Kullander, a good friend and colleague.

Professor Sven Kullander has left us and our loss is great. Sven was born on 9 March 1936 in Karlstad. He graduated as a civil engineer from the Royal Institute of Technology in Stockholm in 1961 and received his doctorate in 1971 at Uppsala University. He pursued research in particle physics at the University of Chicago and at CERN in Geneva but in all that time he had Uppsala University as his research base. In 1979 Sven became Professor in High Energy Physics at Uppsala University. As well as leading research in his discipline he took on several administrative duties at the University and at the Swedish Natural Science Research Council (NFR).

Sven and I became colleagues in 1987 when Uppsala University took over the activities of the NFR’s laboratory in Studsvik outside Nyköping. In 2000 we became professorial colleagues when I moved to Uppsala. Aside from our research in particle physics and nuclear physics respectively, we were both very interested in the issue of energy. Sven was also involved in the activities of the The Royal Swedish Academy of Sciences and it was only natural of him to engage this organisation in the energy issue. On Sven’s initiative the Academy formed an energy committee with Sven as chairperson. The committee’s first report was on the future of oil and since my group was then active in research on that area it became a topic for conversation between us. The energy committee’s activities and reports can be found at the Academy’s energy website: http://www.kva.se/Energi

Sven became very involved with the issues that my group’s research illuminated and his ideas and suggestions were very valuable. He was also a supervisor for many master students and all their work has eventually been published in the scientific literature. When Uppsala University decided in 2008 that our activities would become a new research programme it was obvious that Sven would also be a part of our research group.

Three days before Sven died we had a long conversation on fracking. Sven told me that the Academy’s energy committee would begin to study fracking. I had myself just returned from Texas where I have investigated this issue. Sven and I were supposed to meet some days later to discuss this.

Sven was a very good friend and his support for my research has been very important for me. To call or meet Sven to discuss energy has felt as natural as to call a close relative. He has left us all too soon. Thank you Sven for your friendship and your engagement. Our loss is very great.

Advertisement
Posted in: Uncategorized