Heavy energy-consuming industry starts to leave Germany

Posted on October 29, 2014

4During an international flight I usually pick up some of the international newspapers on offer and the first things I look for are interesting articles related to global energy systems. On the flight to Dubai the International New York Times was on offer. The business pages included an article with the headline, “A Pillar of German Industry Leans Away” and the subtitle, “Hungry for cheap energy, BASF, like its peers, is investing in U.S. plants”. One could read that BASF is the world’s largest manufacturer of chemicals. In Germany, BASF’s factory is in Ludwigshafen, a small town where 30,000 of its employees live. BASF is no longer making new investments in Germany and other companies are following in its footsteps. This is one reason that Germany now may fall into recession again. According to BASF’s leadership it is primarily the EU’s energy policies that mean that they are now looking outside of the EU. The raw materials for BASF’s products are primarily oil and gas.

BASF thinks that it is the German government’s large investments in renewable energy that have caused the price of energy to increase significantly in Germany at the same time as increased production of shale gas in the USA has made energy there much cheaper. Germany’s and the EU’s energy policies are considered unfavourable to business. According to a survey of members of the German Chamber of Commerce approximately one quarter of German heavy industry plans to reduce its investment and production in Germany. Apart from the chemical industry it is mainly aluminium and glass production that is affected negatively by high energy costs. A sign of the approaching problem is that Germany has just reduced this year’s economic growth estimate to 1.2%.

The high costs of oil and gas that we are now seeing were something that Global Energy Systems at Uppsala University warned for already back in 2002 when we formed ASPO, the Association for the Study of Peak Oil and Gas. At that time the price of oil was under $25 per barrel. Over the past ten years, shortage of oil has pushed up the price to over $100 pear barrel. At the moment we are seeing a temporary drop in the oil price that can be partially attributed to the lower economic growth trend we now see in the world. If the world’s leading economists had, in 2002, understood the trend to come then economic circumstances might have been different today. I am no economist but, rather, a scientist. Nevertheless, I have understood that economic models require cheap energy. BASF’s actions are an example of this in reality. Unfortunately, the cheap energy of the 1990s will never return. We celebrated the turn of the millennium in 2000 with great hopes for the future. Since 2008 we have entered an era when we will produce and consume the second half of the world’s remaining conventional oil. The expected fall in production and consumption will be good for the climate but we must generate a new, positive dialogue between politicians and leaders of industry. Without food to give energy to our bodies our organs cease to function, we die and our bodies cool. The parallels to the energy needs of the society we depend on are strikingly similar.

(Swedish)

Tung energikrävande industri börjar lämna Tyskland

Under internationella flygresor brukar jag plocka upp någon av de internationella tidningar som erbjuds och först letar jag efter någon intressant artikel relaterad till globala energisystem. På resan till Dubai erbjöds International New York Times. Affärssidan hade en artikel med rubriken ”En grundpelare i den tyska industrin lutar bort” med underrubriken “Sugen på billig energi, BASF, liksom sina kamrater, investerar i amerikanska fabriker” (A pillar of German industry leans away”- Hungry for cheap energy, BASF, like its peers, is investing in U.S. plants). Vi får veta att BASF är världens största tillverkare av kemikalier. I Tyskland är deras fabriksområde i Ludwigshafenen egen liten stad där man har 33000 anställda. BASF satsar inte längre på nya investeringar i Tyskland och andra företag följer i deras fotspår. Detta faktum är en anledning till att Tyskland nu på nytt kan falla tillbaka i en recession. Enligt ledningen är det framförallt EU:s energipolitik som gör att man nu söker sig utanför EU. Vad det gäller råvaran för deras produkter är det framförallt olja och naturgas.

BASF anser att det är den tyska regeringens stora satsning på förnybar energi som fått priset på energi att öka markant i Tyskland, samtidigt som ökad produktion av skiffergas i USA gjort energin i USA mycket billigare. Nu kan man tillverka många av sina produkter från billig skiffergas. Tysklands och EU:s energipolitik anses vara företagsfientlig. Enligt en undersökning gjord av Tyska handelskammaren planerar ungefär en fjärdedel av den tunga Tyska industrin att minska sina investeringar och produktion i Tyskland. Förutom den kemiska industrin är det framförallt aluminium och glasindustrin som drabbas av höga energikostnader. Ett tecken på annalkande problem är att Tyskland just skrivit ner årets tillväxt till 1.2 procent.

Det vi nu ser, höga kostnader för olja och gas, var något som Globala energisystem vid Uppsala universitet varnade för redan 2002 då vi var med och startade ASPO, the Acossiation for the Study of Peak Oil&Gas. Då var priset under 25 dollar per fat. Brist på billig olja har under tio år drivit upp priset till över 100 dollar per fat. Visserligen har vi just nu en temporär nedgång i oljepriset, som delvis kan kopplas till den trend av minska tillväxt som vi nu ser i världen. Om världens ledande ekonomer 2002 hade förstått den trend som väntade hade vi kanske haft ett annat ekonomiskt läge idag. Jag är ingen ekonom utan naturvetare, men fått förklarat att ekonomiska modeller behöver billig energi. BASF:s agerande är ett exempel i verkligheten, Tyvärr kommer 1990-talets billiga energi aldrig tillbaka. Vi firade millenniumskifte år 2000, och det fanns storslagna förhoppningar om framtiden. Vi har sedan 2008 kommit in i perioden då vi skall producera och konsumerandra hälften av den återstående globala konventionella oljan. För klimatet är den förväntade nedgången bra, men vi måste skapa en ny positiv energidialog mellan politiker och industriledare. Utan mat som ger energi till våra kroppar stoppar våra organ att fungera, vi dör och kallnar. Parallellen till det samhälle som vi behöver är slående lika.

Advertisement
Posted in: Uncategorized