“Russian primary industry cannot withstand this roller coaster.” / ”Ryska basindustrin tål inte den här berg- och dalbanan”.

Posted on November 9, 2014

4Katarina Lagervall DN called me last Friday and we had a long and interesting conversation about oil and the global economy. A summary of our conversation is now available at dn.se [in Swedish] under “Russian primary industry cannot withstand this roller coaster.” (I have added some clarifications with parentheses)

(Published 2014-11-07 13:17)

Falling oil prices on the world market are hard on the Russian economy. But those who should be most worried about these developments are the oil-dependent nations of the EU. So says oil analyst Kjell Aleklett.

– Our energy costs will be expensive in the long run because we do not have any of our own fossil natural resources. Russia has oil in the ground and if they do not produce it now, they can do so later, he said.
Since June, the price of Brent crude oil has dropped from $ 113 per barrel down to today’s price of around $80 a barrel. For Russia, whose state budget assumes an oil price of around $100, there are serious economic consequences.

What significance has the US’s rapid extraction of shale oil, known as fracking, had for the price of oil?

– It is certainly significant that the United States has increased its production of shale oil. The USA has been able to reduce its oil imports by around 6 percent (a figure that I did not give). But the reduction in China’s oil importation because of their deteriorating economy together with oil production by other oil-producing nations has meant that there is now a surplus of oil. And so prices have fallen, says Kjell Aleklett, oil analyst and Senior Professor, Global Energy Systems, Department of Earth Sciences, Uppsala University.

Is America’s development of shale gas a deliberate move by the US to force prices down and so strike against Russia?

– No. Fracking is a gambling industry and is about short-term investments. It is a very costly business that means you are forced to continue drilling in order to pay your loans. The new production from shale has meant that the price of oil in the US is about $10 below the world price. Meanwhile, the US needs to have an oil price of $80 per barrel for fracking to be profitable. The entire industry faces fierce economic problems ahead.

– If there is a conscious strategy it comes in this case from Saudi Arabia that can change the rate at which it sells oil by millions of barrels per day. The Saudis have financial reserves so great that they can operate at a loss for a number of years, thereby eliminating some of their competitors. The oil market is a major global game and it is Saudi Arabia that holds the strings.

How is Russia affected by the low oil prices?

– They have major economic problems. Russian primary industry cannot withstand this roller coaster and so you will see some projects put on hold. But what the Russians can do in the longer term is to sign new agreements with China. Russia is interested in long-term contracts in order to obtain the means to invest. China understands this and so to secure delivery contracts of 20-30 years duration Russia is turning towards China. But the EU does not appear to have understood this.

What does this mean for the EU’s energy supply?

– In the long term, we in Europe will lose access to some of the Russian oil and we will have major problems with our oil supplies. Our energy costs will be high, says Kjell Aleklett.

So will Russia thus be the winner of this long term global oil game?

– They are the only country in the world that is self-sufficient in all natural resources, such as coal, oil, uranium and the like, and therefore they do not need to import any energy. There is a reason why Vladimir Putin was recently declared to be the most powerful man in the world. That is one of the reasons.

Nevertheless all the indicators are currently pointing downwards for Russia. How will they cope with the current crisis?

– The Russian people are masters of coping with hardship and they will do it again now.

Does the ongoing trade war between Russia and the West actually hit hardest against the EU nations?

– Yes. Europe has the highest energy costs in the world (I do not know if I said the world, but Japan and some other countries also have high costs) because we must import most of our energy. There is nothing at the moment to suggest that we will see renewed global growth and it is (expensive) energy that underlies this situation, says Kjell Aleklett.

Katarina Lagervall

I think Katarina Lagervall summarised of our conversation well. There are parts that she thought less important, and that is OK.

(Swedish)
Katarina Lagerwall på DN ringde till mig i fredags och vi hade ett långt och intressant samtal om olja och om världsekonomin. En sammanfattning av vårt samtal finns nu på dn.se under rubriken ”Ryska basindustrin tål inte den här berg- och dalbanan”. (Det finns några egna förtydliganden inom parentes.)

(Publicerad 2014-11-07 13:17)

Fallande oljepriser på världsmarknaden slår hårt mot Rysslands ekonomi. Men de som borde vara mest oroliga över utvecklingen är de oljeberoende länderna inom EU. Det hävdar oljeanalytikern Kjell Aleklett.
Fallande oljepriser på världsmarknaden slår hårt mot Rysslands ekonomi. Men de som borde vara mest oroliga över utvecklingen är de oljeberoende länderna inom EU. Det hävdar oljeanalytikern Kjell Aleklett.

– Våra energikostnader kommer att bli dyra på sikt eftersom vi inte har några egna (fossila) naturresurser. Ryssland har oljan i marken och om de inte producerar den nu kan de göra det senare, säger han.
Sedan i juni har priset på Brent-oljan sjunkit från 113 dollar per fat ner till dagens runt 80 dollar per fat. För Ryssland vars statsbudget bygger på ett pris kring 100 dollar har det fått svidande ekonomiska konsekvenser.

Vilken betydelse har USA:s snabba utvinning av skiffergas (skifferolja), så kallad fracking, haft på oljepriset?

– Visst har det betydelse att USA har ökat sin produktion av skiffergas (skifferolja). Det har minskat deras oljeimport med runt 6 procent (en siffra som jag inte har sagt). Men även Kinas minskade oljeimport på grund av deras försämrade ekonomi tillsammans med övriga oljeproducerande länders produktion har gjort att det nu finns ett överskott av olja. Och då sjunker priserna, förklarar Kjell Aleklett, oljeanalytiker och seniorprofessor, Globala energisystem, institutionen för geovetenskaper, vid Uppsala universitet.

Är USA:s utvinning av skiffergas ett medvetet drag från USA för att pressa priserna och slå mot Ryssland?

– Nej. Fracking är en gamblingindustri och handlar om kortsiktiga investeringar. Det är en väldigt kostsam verksamhet som gör att man måste borra vidare för att kunna betala sina lån. Den nya produktionen har medfört att oljepriset för den amerikanska oljan ligger cirka 10 dollar under världsmarknadspriset. Samtidigt behöver USA ha ett oljepris på 80 dollar per fat för att fracking skall vara lönsamt. Hela industrin kommer att få våldsamma ekonomiska problem framöver.

– Den medvetna strategin kommer i så fall från Saudiarabien som kan ändra sin försäljning med miljoner fat om dagen. Där har man så stora fonder att man kan gå med underskott i några år och på så sätt få bort några av sina konkurrenter. Oljemarknaden är ett stort globalt spel och det är Saudiarabien som håller i trådarna.

Hur påverkas Ryssland av det låga oljepriset?

– De får stora ekonomiska problem. Den ryska basindustrin tål inte den här berg- och dalbanan och man kommer få lägga vissa projekt i malpåse. Men vad man kan göra på sikt är att knyta nya avtal med Kina. Ryssland är intresserat av långsiktiga kontrakt för att ha råd att investera, och för att trygga leveranserna om 20-30 år vänder man sig mot Kina som förstår det här. Men det har man inte fattat i EU.

Vad innebär det för EU:s energiförsörjning?

– På sikt kommer vi i Europa att förlora en del av den ryska oljan och få stora problem med vår oljeförsörjning framöver. Våra energikostnader kommer att bli dyra, säger Kjell Aleklett.

Är Ryssland vinnarna i det här globala oljespelet i det långa perspektivet alltså?

– De är det enda landet i världen som är självförsörjande på alla naturresurser, som kol, olja, uran och liknande, och behöver därför aldrig importera någon energi. Det finns en anledning till varför Vladimir Putin nyligen presenterades som den mäktigaste mannen i världen. Där är svaret.

Ändå pekar alla siffror nedåt för Ryssland. Hur ska de klara den pågående krisen?

– Det ryska folket är mästare på att klara av umbäranden och det kommer man att göra nu också.

Slår det pågående handelskriget mot Ryssland från väst egentligen hårdast mot EU-länderna?

– Ja. Europa har vi de högsta energikostnaderna i världen (vet inte om jag sa världen, men Japan och några andra länder har också höga kostnader) eftersom vi måste importera all vår energi. Det finns ingenting för tillfället som pekar på att vi får en ny global tillväxt igen och det är (den dyra) energin som ligger bakom utvecklingen, säger Kjell Aleklett.

Katarina Lagerwall

Jag tycker att Katarina Lagerwall gjort en bra sammanfattning av vårt samtal. Det finns delar som hon tyckt vara mindre viktiga och det är OK.

Advertisement
Posted in: Uncategorized