Åre Sustainability Summit (ÅSS)

Posted on November 16, 2014

0(Swedish below)

For the second year, the Åre Sustainability Summit (ÅSS) has been held and interest was high. The conference brings together industry, the general public and decision makers at a meeting with lectures and discussions on sustainability issues. The initiative to begin sustainability workshops in Åre came from interested individuals via Facebook groups etc. has progressed from words to action. Åre is Sweden’s alpine center and it is clear that we have Whistler, where the Olympics was held in 2010, as an model (read about Whistler here). The body that assumed the main responsibility for the event was the Agricultural Society of Jämtland, but behind a successful venture there are, of course, also many volunteers.

Prins Carl Philip

Prince Carl Philip opened the conference and said, “It is important that we choose the right perspective when we discuss sustainability issues. Do we want to be problem-oriented or solution-oriented? I do not in any way want to understate the challenges we face. But the more people there are who start to do something these problems, the faster the transition will go. Sustainability requires action. We must all act – companies and organizations, government agencies and individuals. It is through our actions that we will make a difference. ”

Since the governor Joran Hagglund spoke about sustainability and the importance of rural activites for Jämtland. Aspiring regional manager Björn Eriksson raised the topic of sustainability and business development for Jämtland.

After lunch we started the workshops, and there were always three options to choose from. Obviously, this meant that I missed many interesting contributions, but for a few of these there are links at the Facebook page of the Åre Sustainability Summit. For myself I first chose to listen to Anders Wijkman. He concluded his speech as follows:

Many of the challenges we face are complex. They cannot be solved effectively without a policy based on a systems approach – where everything is connected. If we want to tackle the jobs issue this is done best by simultaneously addressing environmental and climate problems. So there is scope for win-win-win. But our decision-making systems and institutions are organised as vertical pipes – i.e. as “silos” and to solve these issues “one question at a time” will not do – it does not work. Also, we are moving towards a digital society. This requires a completely different economic logic than an industrial society. (At the program on the website, there is a camera icon that will take you to his lecture in Swedish.)

Then it was my turn and they had asked me to discuss “Sweden’s and Europe’s energy security”. I did it based on the global welfare equation that I presented in the book Peeking at Peak Oil.” At such events one should begin a presentation with something unexpected and this time I captured an image of the audience and made the comment that I prefer to take pictures of the audience instead of “selfies”.
Publik 1¨2
Publik 1

ÅSS is truly multi-disciplinary. The welfare equation shows that the foundation of our entire welfare is energy. This means ultimately that if we do not manage to get enough energy our future prosperity will be threatened. As for Sweden’s energy security, we have good security in terms of electricity supply. When the wind blows, we export more or less the amount of electricity equivalent to that which wind power provides. As for transportation, we use a small amount of electricity in our rail traffic while most transport requires petroleum products. Since 1970, our liquid fuel use has almost doubled. Ethanol provides a small part of this. Between 40 and 50 percent of the oil that Sweden imports come from Russia. As production in Norway and Denmark decreases we will become increasingly dependent on Russia. My opinion is that development and production of future transport fuels must be subsidised if we wish to reduce our import needs. I have previously discussed Europe’s energy needs in a blog.

The next seminar I chose was that given by Karl-Henrik Robert, who described an overall methodology for getting everything important to come together in a robust and practical way: ethics with profitability / small organizations with the rest of the world / today’s circumstances with tomorrow’s / many sectors, departments, and tools with each other. It was very interesting and Karl-Henrik has been involved with Whistler and their environmental efforts. (His contribution in Swedish also has a small camera symbol in the program).

The end of the day for me was Eva Alfredsson and her contribution “Beyond GDP – Sustainable Urban Planning”. Peak Oil means a future in which we have less energy for our growth. What happens if there is no growth in the future? Eva is part of a research project that seeks answers to the following questions: What does lower GDP growth mean from an urban planning perspective? How can we prepare? What will this mean for our quality of life and our welfare?

A fantastically interesting day ended with a dinner that was characterized by locally produced food. Unfortunately there was no opportunity for me to participate on day two, but if there is a third ÅSS I hope that there are opportunities to return.

(Swedish)
För andra året organiserades Åre Sustainability Summit (ÅSS) och tillströmning av intresserad var god. Konferensen samlar näringsliv, allmänhet, offentligt verksamma och beslutsfattare till ett möte med föreläsningar och samtal kring hållbarhetsfrågor. Initiativet att börja med hållbarhetseminarier i Åre har skapats utifrån intresserade individer som via facebook grupper m.m. gått från ord till handling. Åre är Sveriges alpina center och det är klart att man har Whistler, där OS arrangerades 2010, som ett föredöme (läs om Whistler här). De som tagit på sig huvudansvaret för evenemanget var Hushållningssällskapet i Jämtland, men bakom en lyckad satsning fanns naturligtvis också många frivilliga krafter.

Prins Carl Philip

Prins Carl Philips öppnade konferensen och sa: “Det är viktigt att vi väljer rätt perspektiv när vi diskuterar hållbarhetsfrågor. Vill vi vara problemorienterade eller lösningsorienterade? Jag vill inte på något sätt förminska utmaningarna vi står inför. Men ju fler vi är som börjar göra något åt problemen, desto snabbare kommer omställningen att gå. Hållbarhet innebär handling. Vi måste alla börja agera – företag och organisationer, myndigheter och privatpersoner. Det är genom våra handlingar vi kommer göra skillnad”.

Sedan tog landshövding Jöran Hägglund till orda om hållbarhet och landsbygdens betydelse för Jämtland och blivande regionchef Björn Eriksson lyfte ämnet hållbarhet och näringslivsutveckling för Jämtlands län.

Efter lunch började seminarierna och det fanns hela tiden tre alternativ att välja mellan. Självklart betydde det att man missade många intressanta bidrag men några finns det länkar till på Facebooksidan för Åre Sustainability Summit. Själv valde jag först Anders Wijkman. Han sammanfattar sitt anförande på följande sätt:

Många av de utmaningar vi står inför är komplexa. De går inte att lösa effektivt utan en politik som bygger på en systemsyn – att allting hänger ihop. Om vi vill tackla jobbfrågan sker det bäst genom att samtidigt tackla miljö- och klimatproblemen. Då finns utrymme för win-win-win. Men våra beslutssystem och institutioner är som vertikala rör – som “silos”. Men att lösa “en fråga i taget” duger ej – det funkar inte. Dessutom är vi på väg in i det digitala samhället. Där krävs en helt annan ekonomisk logik än i industrisamhället. (På programmet finns det en kamerasymbol som skall ta dig till hans föredrag.)

Sedan var det min tur och man hade bett mig att diskutera ”Sveriges och Europas energisäkerhet” och jag gjorde det utifrån den globala välfärdsekvation som jag ställde upp i boken Peeking at Peak Oil”. Det gäller att öppna med något som är oväntat och denna gång tog jag kort på publiken och gjorde kommentaren att jag föredrar att ta kort på publiken istället för att en ”seffie”.
Publik 1¨2
Publik 1

ÅSS är verkligen multidisciplinär och välfärdsekvationen visar att basen för hela vår välfärd är energi. Det betyder i förlängningen att om vi inte klarar av att få tillräckligt med energi så kommer vår framtida välfärd att vara hotad. Vad det gäller Sveriges energisäkerhet så har vi bra säkerhet vad det gäller elförsörjning. Då det blåser exporterar vi mer eller mindre en volym el som motsvarar det som vindkraften ger. Vad det gäller transporter har vi en liten del el till vår spårbundna trafik medan övriga transporter kräver oljeprodukter. Sedan 1970 har vårt behov nästan fördubblats. Etanol är en liten del. Mellan 40 och 50 procent av den olja som Sverige importerar kommer från Ryssland och då produktionen i Norge och Danmark minskar betyder det att vi på sikt blir allt mer beroende av Ryssland. Min åsikt är att det är transportsektorn som i framtiden behöver subventioner för att vi skall minska vårt importbehov. Europas energibehov har jag tidigare diskuterat i en blogg.

Nästa seminarium som jag valde var Karl-Henrik Robèrt som berättade om en övergripande metodik för att få allting viktigt att gå ihop på ett robust och konkret sätt: etik och lönsamhet, den lilla organisationen med hela världen, idag med i morgon, samt alla sektorer, avdelningar och verktyg med varandra. De var mycket intressant och Karl-Henrik har varit med och arbetat med Whistler och deras miljöarbete. (Hans bidrag har också en liten kamera i programmet).

Avslutningen för dagen för mig blev Eva Alfredsson och hennes bidrag ”Bortom BNP – Hållbar samhällsplanering”. Peak Oil medför ju i framtiden att vi har mindre energi för vår tillväxt och vad händer om det inte blir någon tillväxt i framtiden. Eva ingår i ett forskningsprojekt som söker svar på följande frågor. Vad innebär lägre BNP-tillväxt ur ett samhällsplaneringsperspektiv? Hur kan vi förbereda oss? Vad skulle det innebära för vår livskvalitet och för vår välfärd?

En fantastiskt intressant dag som avslutades med en middag som präglades av lokalproducerad mat. Tyvärr fanns det inte möjlighet för mig at vara med på dag två, men om det blir ett tredje ÅSS hoppas jag att det finns möjligheter att komma tillbaka.

Advertisement
Posted in: Uncategorized