So far no decline in drilling activities in the USA

Posted on November 17, 2014

1In January 2013 I wrote a blog on changes in the number of drilling rigs in the USA in connection with the crash in the oil price of 2008. Then, the number of rigs was halved within only few months. Regarding fracking they were then drilling mainly for natural gas. It will be interesting to see what happens with rig activity now that the oil price has fallen by around 25%.

The rig statistics released on 14 November show no fall in activity and, in total, there were 1928 rigs active. Of these, 52 are large rigs out at sea. There were 1876 rigs on land and 82% of these were drilling for oil. 1369 of those were drilling horizontal wells that would then be subjected to fracking. It is realistic that the lower oil price has not yet affected the number of rigs. The rigs that are currently drilling were contracted when the oil price was higher and it is also important for the oil companies to begin to exploit their leases within 3 to 5 years as stipulated in the lease contracts. In 2008 many wells were drilled that then awaited rising oil prices before being fracked. Presumably we can expect similar behaviour now.

Compared with the autumn of 2013, the USA is currently producing approximately 1.2 million barrels of oil per day more and it is fracking that has delivered this increase. During 2013 the land-based rigs drilled 37,677 wells. During 2013 the number of land-based rigs was around 1700 which gives an average of 22 wells drilled per rig. It takes longer to drill a horizontal well while vertical wells can be drilled quite rapidly. The number of wells in 2014 is estimated to be around 40,000 with the rig number at 1870 giving 21 wells per rig. The fact that the number of rigs drilling horizontal wells has increased explains why fewer wells are being drilled per rig.

The increased production of oil has occurred on land with 40,000 wells giving an increase in 1,200,000 barrels per day or 30 barrels per day per well. This means that most of the newly drilled wells are needed to maintain current production levels. A reduction in rig number similar to that in 2008 would rapidly reduce oil production in the USA. To repeat in another nation a fracking boom similar to that seen in the USA is far, far in the future. The question is whether it will ever occur.

(Swedish)
I januari 2013 skriv jag en blogg om förändringar i antalet borriggar i USA i samband med att oljepriset havererade 2008. På några månader halverades antalet riggar. Vad det gäller fracking borrade man framförallt efter naturgas. Det skall bli intressant att se vad som händer med riggaktiviteten nu då oljepriset sjunkit med cirka 25%.

Den riggstatistik som kom den 14 november visar ingen sjunkande aktivitet och totalt fanns det 1928 riggar som var aktiva. Av dessa är 52 stora riggar ute till havs. Till land var det 1876 riggar och 82% av dessa borrade efter olja varav 1369 borrade horisontala brunnar som sedan skall genomgå fracking. Det är realistiskt att det lägre oljepriset ännu inte påverkat antalet riggar. De riggar som borrar nu har kontrakterats då priset var högre och det är också viktigt för oljebolagen att börja med exploatering inom de 3 till 5 år som deras leasingavtal stipulerar. 2008 borrades många brunnar som blev ofrackade tills oljepriset började stiga. Vi kan förmodligen förvänta oss något liknande nu.

Jämfört med hösten 2013 producerar USA ungefär 1.2 miljoner fat olja mer om dagen än vad de gjorde 2013 och det är fracking som levererat ökningen. Under 2013 borrade de landbaserade riggarna 37 677 brunnar och under 3013 var antalet landbaserade riggar omkring 1700 vilket i medel ger 22 brunnar per rigg. Det tar längre tid att borra en horisontell brunn medan de vertikala går ganska fort. Antalet brunnar för 2014 beräknas bli omkring 40 000 och antalet rigga omkring 1870 vilket ger 21 brunnar per rigg, och det faktum att det är de horisontella riggarna som ökat förklarar varför det är färre brunnar per rigg.

Produktionsökningen av olja har skett till lands och det betyder att 40000 brunnar medfört en ökning med 1200000 fat om dagen eller 30 fat om dagen per brunn. Det betyder att största antalet nyborrade brunnar bara behövs för att hålla produktionen flytande. En minskning liknande den 2008 kommer att ganska snabbt reducera oljeproduktionen i USA. Att i något annat land upprepa en fracking boom liknande den i USA ligger långt, långt fram i tiden. Frågan är om det någon sin kommer att ske.

Advertisement
Posted in: Uncategorized