Low oil prices may accelerate the onset of Peak Oil

Posted on February 2, 2015

4The “Peak Oil” dinosaur

Brant WTI Jan 2015

During the previous two weeks the oil price has hovered between $45 and $50 per barrel for American WTI crude oil and European Brent crude oil. It seems as though the downward slide experienced by the oil price during the last months of 2014 has braked. The question is whether this price is something that oil companies and oil producing nations (and also oil importing nations and industries such as aviation) can use as a guide when reviewing their budgets for 2015. The oversupply that existed during the northern autumn came from the increased production of shale oil in the USA and also from increases in production capacity in Saudi Arabia. But another important factor is that we consumers have begun to adapt to the previous higher oil prices by using less oil.

IEA 2014

When the International Energy Agency (IEA) reports on world oil supply this is made up mostly of conventional oil and to a lesser extent by shale oil and other unconventional supplies of crude oil. It is this supply, 74 million barrels per day (Mb/d) that is used in refineries to produce gasoline, aviation fuel and diesel. As icing on the oil supply cake, the IEA tops this off with “natural gas liquids” (NGL, that are mainly used by the chemicals industry) and also with the increase in liquid volume that occurs when crude oil is processed in refineries (without an increase in total energy content = “processing gains”).

In 2005 the IEA predicted that the supply of oil would be 122 Mb/d in 2030. When one hears in the world media that there is a lot of oil currently available on the world oil market it is this volume of 72 Mb/d that is being described. The production of shale oil gives an over supply of 1.5-2.0 Mb/d, i.e. 2-3% of total supply and it is amazing that this small volume can influence the price of the greater bulk of remaining crude oil supply. The forms of oil production that are not profitable at the current price are mainly shale oil and the heavy oils from Canada and Venezuela. Some investment in development of new, already discovered oilfields will continue but estimates of future new oil production must now be reduced as well as estimates of future discoveries since oil companies are now reducing their budgets for exploration. Instead they need the money to maintain current production. All this shows clearly that this period of oversupply of oil will be limited. Many believe that the low price of oil shows that we are a long way from Peak Oil but the fact is that the low price means less investment and so less future production. Global Peak Oil (i.e. a maximum in the rate of oil production globally) will be reinforced by the current low oil price. The question is whether 74 Mb/d will be the highest rate of oil production we will ever observe.

(Swedish)
Brant WTI Jan 2015

Under de senaste två veckorna har oljepriset pendlat mellan $45 och $50 för amerikanska WTI-oljan och den Europeiska Brent oljan. Det verkar som om den nerförsbacke som oljepriset hade under 2014 sisa månader bromsats upp. Frågan är om det är detta pris som oljebolag och oljeproducerande nationer, men även importländer och till exempel flygindustrin, skall ha som riktmärke då man reviderar sina budgetar för 2015. Det överskott som funnits under hösten är den omdiskuterade ökningen av skifferoljan i USA, men Saudiarabien har också färdigställt ny produktionskapacitet. Men, en viktig faktor är också att vi konsumenter började anpassa oss till det höga oljepriset och konsumerade mindre.

IEA 2014

Då International Energy Agency rapporterar oljetillgångar har man dels den konventionella oljan, skifferoljan och okonventionell olja. Det är denna olja, ungefär 74 miljoner fat om dagen, som används i raffinaderier för att producera bensin, flygbränsle och diesel. Som grädde på moset plussar man på naturligt flytande gas som framförallt används inom den kemiska industrin och den volymökning so man får då alla produkter passerar raffinaderier. År 2005 sa IEA att denna stapel skulle vara 122 Mb/d år 2030. Då man diskuterar att det finns för mycket olja på marknaden är det just de 74 Mb/d som man diskuterar. Volymen som nämns är 1.5 till 2.0 Mb/d, dvs 2 till 3 procent. Det är fantastiskt att denna lilla volym sätter priset på den stora volymen. Den produktion som framförallt inte blir lönsam är skifferoljan och den tunga oljan från Kanada och Venezuela. Att investera för att utveckla nya hittade fält kommer delvis att fortsätta men volymen måste skrivas ner liksom vad man i framtiden kan förväntas hitta i nya fält då bolagen skär ner denna del. Man behöver inkomsterna för att få verksamheten att gå runt. Allt detta visar tydligt att det är en begränsad tid som vi kommer att ha ett överskott. Många tror att det låga priset på olja visar att vi är långt från Peak Oil, men faktum är att det låga priset medför färre investeringar och kommer att medföra lägre produktion i framtiden. Peak Oil, dvs maximal oljeproduktion, kommer att förstärkas av det låga oljepriset. Frågan är om 74 Mb/d blir toppnoteringen?

Advertisement
Posted in: Uncategorized