Global energy-related emissions of carbon dioxide stalled in 2014

Posted on March 16, 2015

5In a media release the International Energy Agency, IEA, has announced that “IEA data point to emissions decoupling from economic growth for the first time in 40 years”.

During the 1970s the exponential trend in growth in oil consumption of 7% annually caused prices to rise led to the end of that trend. The change in energy supply that we then saw was mainly a switch in electricity generation from use of oil over to nuclear energy. Efficiency gains in the energy sector were also significant. The high price of oil during the last 10 years has, once again, stimulated new gains in efficiency. We may now be moving into a period characterised by more efficient use of our energy resources. Today’s changes in the energy system are characterised by increased use of renewable sources of energy now that fossil sources are reaching maximal production, i.e. Peak Oil and Peak Coal.

A decisive cause for the decoupling of increase of carbon dioxide emissions from economic growth is that the total energy use in the USA has decreased in recent years. In October 2014 the US Energy Information Administration (EIA) announced that, “net energy imports as share of consumption at lowest level in 29 years”. Thus, there is every reason to look at the changes that have occurred in the USA.

US energy consumption

The figure above shows net consumption, net imports, and net production of energy in the USA. From 1984 until 2006 the proportion of imported energy increased but, from and including 2007 until 2014, there was a marked decrease in imported energy. Of course, it is shale gas and shale oil that lies behind this strong decline.

US energy import export

The EIA also provides a detailed picture of the USA’s energy imports and exports. Until 2008 importation of all fossil fuels increased at the same time as exports decreased. The change that we have now seen since 2008 is due to fracking. Although the USA has the world’s largest reserves of coal we see that coal importation increased and coal exportation decreased up until 2008. At that time the USA used large quantities of coal for electricity production but when shale gas began to be produced in large quantities it replaced some of this coal use. Instead the coal was exported to, among others, the EU. The exportation of gas from the USA that is seen is the gas that Mexico buys from Canada. Another interesting observation is that exportation of petroleum products has increased markedly since 2008. There is data showing that new cars sold in the USA require 25% less fuel that those purchased 10 years earlier. That US refineries have a production overcapacity that can be exported supports this.

The fact that the world’s largest economy is growing without increased net energy use is an important contributory reason to explain why carbon dioxide emissions from energy use are not increasing. At the same time we should remember that emissions per capita are very high in the USA and we can expect further efficiency gains in future. The so-called “decoupling” that we now see will presumably, like that of the 1970s, be limited in duration to a few years. However, since the USA’s and the world’s population continues to grow, that future growth will also require access to more energy.

(Swedish)

I ett nyhetsmeddelande har IEA, International Energy Agency, meddelat att ”IEA data point to emissions decoupling from economic growth for the first time in 40 years”.

Det var under 1970-talet som den exponentiella ökningen av oljekonsumtionen med 7% bröts då priserna rusade i höjden. Den förändring i energiförsörjningen som vi då såg var framförallt att elproduktion med olja byttes ut mot kärnkraft. Andra effektiviseringar av energisektorn var också betydelsefulla. Det höga oljepriset under de senaste 10 åren har på nytt tvingat fram nya effektiviseringar och vi kan nu vara på väg in i en ny period med effektivare användning av våra energiresurser och dagens förändring av energisystemet är ökad användning av förnybara energikällor då de fossila är på väg att nå maximal produktionsnivå, Peak Oil och Peak Coal.

En avgörande faktor för att koldioxidhalten inte ökar är att den totala energianvändningen i USA minskat något de senaste åren. I oktober 2014 meddelade den amerikanska energimyndigheten att ”net energy imports as share of consumption at lowest level in 29 years”. Det finns all anledning att titta på den förändring som skett i USA.

US energy consumption
Figuren visar nettokonsumtionen, nettoimporten och nettoproduktionen av energi i USA. Från 1984 fram till 2006 ökade andelen importerad energi, men från och med 2007 fram till 2014 har det skett en markant minskning av den importerade energin. Självfallet är det skiffergas och skifferolja som ligger bakom denna kraftiga nedgång.

US energy import export
Man anger också en detaljerad bild av USA:s import och expert. Fram till 2008 ökade importen av alla de fossila bränslena samtidigt som exporten minskade. Den förändring som vi ser sedan 2008 är ett resultat av fracking. Fastän USA har världens största kolreserver ser vi att kolimporten ökade och kolexporten minskade fram till 2008. USA använde då stora mängder kol för sin elproduktion, men då skiffergasen började produceras i allt större mängder ersatte den en del av kolet, som istället exporterades till bland andra EU. Den gasexport som vi ser är att USA är transferland för den gas som Mexiko köper från Kanada. En annan intressant observation är att exporten av petroleumprodukter ökat markant sedan 2008. Det finns uppgifter om att nya bilar som säljs i USA drar 25% mindre bränsle än vad de gjorde för 10 år sedan. Att amerikanska raffinaderier har en överkapacitet som kan exporteras styrker detta.

Det faktum att världen största ekonomi växer utan ökad nettoenergianvändning är en viktig komponent då ökad tillväxt med minskade utsläpp av koldioxid skall förklaras. Samtidigt måste vi vara medvetna om att utsläppen per individ fortfarande är väldigt högt i USA och vi kan förvänta oss ökad effektivitet i framtiden. Den så kallade “decoupling” som vi nu ser är förmodligen liksom på 1970-talet begränsad till några år. Då världens befolkning ökar kommer framtidens tillväxt också att behöva tillgång till mer energi.

Posted in: Uncategorized