Nordamerikas förändrade energitillförsel enligt BP

Posted on April 8, 2015

2(An English blog will be presented separately.)

I juni 2014 presenterades BP:s senaste Statistical Review of World Energy, och nu i mars har man med denna statistik som bas gjort beräkningar om framtidens energianvändning. Resultatet presenteras i BP Energy Outlook 2035. I år gör BP en specialstudie på Nordamerika, dvs Kanada, USA och Mexico. Men innan BP presenterar sina framtidsutsikter gör man en ansvarsfriskrivning. Frågan är vad deras scenarier om framtiden har för värde med hänsyn till ansvarsfriskrivningen och om BP verkligen på allvar tror att deras scenarier är vår framtid. Däremot kommer vi säkert att se referenser till deras framtidsscenario i framförallt media. Jag föreslår att ni laddar hem en lämplig version och studerar den (ladda hem). Jag kommer att ta upp några av BP:s framtidsutsikter och om ni vill diskutera vad BP presenterar så hoppas jag att ni gör en kommentar. Här är deras ”Disclaimer”:

This presentation contains forward-looking statements, particularly those regarding global economic growth, population growth, energy consumption, policy support for renewable energies and sources of energy supply. Forward-looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events, and depend on circumstances, that will or may occur in the future. Actual outcomes may differ depending on a variety of factors, including product supply, demand and pricing; political stability; general economic conditions; legal and regulatory developments; availability of new technologies; natural disasters and adverse weather conditions; wars and acts of terrorism or sabotage; and other factors discussed elsewhere in this presentation. BP disclaims any obligation to update this presentation. Neither BP p.l.c. nor any of its subsidiaries accept liability for any inaccuracies or omissions or for any direct, indirect, special, consequential or other losses or damages of whatsoever kind in connection to this presentation or any information contained in it.

Fram till 2035 beräknas befolkningen i Nordamerika att öka med 85 miljoner personer, och det är denna ökning och ökad inkomst per person som är drivkrafterna bakom tillväxten i efterfrågan på energi. Samtidigt noterar man att USA förpassats till 2:a plats vad det gäller världens ekonomier.

energitillväxt

Beräknad energitillväxt är emellertid ganska blygsam (se figur) och det betyder att BP förväntar sig att den kraftiga ekonomiska tillväxten skall ske utan nämnvärd ökad energianvändning. Historiskt har det krävts större energitillväxt. Ingen ökning kräver effektivisering av energisektorn och vad det gäller bilparken har vi redan sett en klar förbättring. Det skall bli spännande att se utvecklingen.

Tillväxt och energi

Här ser ni den förväntade fantastiska tillväxten, minskningen av utsläpp av CO2 och nästan konstant energitillförsel.

bränsle mix

Vad det gäller bränslemixen föreslår BP en radikal förändring vad det gäller användning av kol. Trots att USA har världens största kolreserver tror man att kolanvändningen skall minska till hälften jämfört med 2010. Minskningen skall kompenseras med ökad användning av naturgas och förnybar energi, medan oljekonsumtionen förblir ganska konstant. Den förändring som visas kommer framförallt att påverka elproduktionen.

naturgas
På bilden här ovan ser vi att det just är elproduktionen som kräver mer naturgas och det är skiffergasen i USA som skall leverera, mer än en fördubbling fram till 2035. Det hade varit på plats att BP också hade berättat vilka skifferfält i USA som skall leverera skiffergasen. De klassiska fälten har redan nu nått maximal produktion.

Nya energiformer

Den förändring som man presenterar för den nordamerikanska energitillförseln är några procents ökning för förnybar energi, men den övriga förändringen kan beskrivas med ett enda ord ”FRACKING”. Just nu upplever frackingindustrin den brantaste nedgång i antalet borriggar som man någonsin skådat. Från november 2014 är vi snart nere i hälften så många riggar. Då vi ser att BP tänker sig att produktionen skall fördubblas fram till 2035 så krävs det istället en fördubbling av riggar jämfört med november 2014. Det är frackingen som också skall göra Nordamerika till en region med nettoexport.

Om 20 år kommer jag att vara ganska gammal, men jag hoppas ändå att få vara med. Jag är helt säker på att de scenarier som BP nu presenterar kommer att skilja sig markant från verkligheten.

Advertisement
Posted in: Uncategorized