Varning – det behövs en ”oljeteolog” för att tolka angivna resurser och reserver i World Energy Outlook 2015

Posted on November 13, 2015

1


(Separate blog in English)

Årets stora nyhet vad det gäller rapportering av reserver i World Energy Outlook 2015 är att man nu diskuterar ”resurser som är tekniskt möjligt att utvinna” och hur stor del av dessa som är bevisade reserver. Då jag för någon vecka sedanjobbade med ”Oljeerans Peak”, kapitel 17 i min nya bok ”En värld drogad av olja”, diskuterar jag just skillnaden mellan tekniskt utvinningsbara resurser och reserver. Till stöd för diskussionen har jag gjort en bild som skall förklara hur man klassificerar olika typer av råolja.

SEC-diagram

All den olja som bildades för miljoner år sedan kallas för ”Total Petrolrum Initially In Place (PIIP). Vi har hittat den mesta olja men det finns fortfarande kvar oljefält som vi inte har hittat (detaljer i boken), här markerade som Undiscovered PIIP. Av den olja som vi hittat finns det en del som rent tekniskt inte går att utvinna, ”Unrecoverable” och den övriga volymen delas in i icke kommersiell (Contingent Resources) och kommersiell olja. 1P är gränsen för 90% sannolikhet, 2P 50% sannolikhet och 3p 10% sannolikhet. Det gula fältet och den ”gröna” kommersiella oljan är det som kallas för ”resurser som är tekniskt möjliga att utvinna”. Det är denna volym som IEA nu börjat att föra fram som en sköld mot framtida minskad produktion. Låt oss titta på tabell 3.4.

Table

Först kan vi notera att den detaljerade uppdelningen gör man inte längre för reserver utan för resurser och sedan buntar man ihop resurserna till ”Proven reserves”. Det går inte att avgöra om reserverna är konventionella eller okonventionella. Man motiverar det med att säga att man inte brukar skilja på konventionella och okonventionella reserver. Det är rätt då man studerar BP 1 Review of World Energy eller Oil&Gas Journal, två källor som finns med bland deras referenser, men deras reserver är inte 1P-reserver. Samtidigt säger man att Bevisade reserver är de som har 90% sannolikhet att bli producerade (1P). Systemet med 1P, 2P, osv används för råolja.

Det verkar som om Latinamerika har stora reserver, men då skall man veta att 290 miljarder fat finns i Venezuelas Orinocobälte som är mycket tung oljesandsolja och att produktionen bara är 1 Mb/d och att den är dyr. I Amerikas reserver finns Kanadas oljesand med 168 miljarder fat. Att ta upp att det finns en resurs på 1000 miljarder fat Kerogen i USA är verkligen att väcka falska förhoppningar. Ingen kommersiell brytning sker i USA. Världens största utvinning av Kerogen sker i Estland och den är inte stor. 1P reserver som IEA menar att man rapporterar kräver att reserverna skall vara i produktion. IEA borde åtminstone ha gjort som BP, men man borde också ha angivet råoljereserverna för sig.

Den som vill använda siffrorna i Tabell 3.4 bör ha djupgående kunskap om rapportering av oljereserver. Avslutningsvis anger man att OECD Europa har 12 miljarder fat som bevisade reserver. BP anger Norge – 6,5 Gb, Storbritannien – 3,0, Danmark – 0.6, Italien – 0.6, och det finns lite i några andra länder som gör att man kommer upp till 12 miljarder fat, men det är 1P + 2P-reserver som har 50% möjlighet att bli producerade.

Avsnittet om resurser och reserver avslutas med denna text: “Proven reserves, as published by the Oil and Gas Journal or the BP Statistical Review (and mostly taken from government sources when available) are largely unchanged compared to last year, indicating that all production since the last review has been replaced by new reserves.” Hur förtroendefullt är detta påstående? Reservdata samlas in av O&G journal genom att man frågar oljeproducerande länder myndigheter hur stora reserver som landet har. Får de ett svar anger de det nya svaret, om inte så anger man att reserven är den samma som förra året. Det klassiska exemplet är OPEC-länderna. Förenade Arabemiraten rapporterade 1986 att deras reserver ökat från 33 Gb till 97 Gb utan att man hittat några nya oljefält. Nu 28 år senare rapporterar man fortfarande att reserverna är 97 Gb fastän man under tiden producerat 27 Gb olja. Samtidigt publicerade IEA i WEO2014 att vi hitta mindre än hälften av den olja som vi konsumerar.

Jag nämnde att man presenterade World Energy Outlook som energibranschens bibel. Det verkar som om varje land som vill tolka vad IEA säger eller inte säger bör skaffa sig en ”oljeteolog”.

Advertisement
Posted in: Uncategorized