World Energy Outlook 2015 – A short presentation of the oil scenario (En kort presentation av oljescenariot)

Posted on November 13, 2015

3NPS WEO-2015-Eng

On 10 November the International Energy Agency (IEA) released its annual World Energy Outlook (WEO) report. In the introduction to the report the WEO is described as the “Bible of the Energy Sector”. If that is the case then Fatih Birol, the head of the IEA, must be regarded as the energy sector’s godfather! Like the previous report, this year’s WEO does not include a diagram showing how the IEA’s “New Policies Scenario” has changed over time. However, I have taken the IEA’s numbers from Table 3.5 in WEO2015 and have supplemented these a little with the IEA’s own numbers from 2005 and 2010.

There are some notable differences between WEO2015 and WEO2014. In contrast to last year, the IEA is now showing expected oil production as decreasing for the first time!

Production in existing fields is divided into two classes – that from fields declining overall by 4% per year and that produced from Enhanced Oil Recovery (EOR) (e.g. by injection of carbon dioxide). Previously the IEA did not show this production separately but now it is indicated as one of the forms of oil production that will increase up to 2040. Without production from fields that have already been discovered (Yet-to-be developed) and from new fields Yet-to-be found, the IEA estimates that this form of production (i.e. from fields already in production) will be 24 million barrels per day in 2040. This estimate is reasonable since the production that we see from today’s conventional oilfields comes primarily from giant fields.

The idea that production from oil fields that have previously been discovered but have not yet been opened will, during an interval of only 6 years, expand to 12.4 Mb/d by 2020 is highly remarkable considering that the IEA states, simultaneously, that investment in new oil production is expected to decrease. At the same time, the increase in production during the 5 years after that is “only” 5.3 Mb/d. In my coming book, “A world addicted to oil” I will show that this is not possible if one simultaneously wants these fields to produce 22.3 Mb/ in 2040. It could not be done even if one emptied the entire reserves of oilfields Yet-to-be developed. Another impossibility is that fields yet to be discovered will produce 16.3 Mb/d in 2040.

One future oil production rate that might actually be possible is that the combination of Canada’s oil sands, the Orinoco belt in Venezuela, coal-to-liquids and gas-to-liquids might give 6.9 Mb/d in 2040. However, this would require that the price of oil increases.

Tight oil (from fracking) is given as having been 4 Mb/d in 2014. That may have been the production rate at the end of 2014 but one question is if that will prove to have been the average for 2014 as it was lower in the beginning of that year. At the moment tight oil production is declining rapidly and the idea that it will rise to 5.8 Mb/d by 2020 and still be over 5 Mb/d in 2040 is not possible. More on that in my book.

The icing on the cake is natural gas liquids (NGL). At the moment use of NGL is substituting for oil use by the chemical industry and that oil is then freed for use in transport. This is one contributing factor to the fact that oil supply is currently exceeding demand. In the USA they favour areas for fracking where large quantities of NGL can be produced together with natural gas production. The US market cannot consume all the NGL so the US government has now lifted the ban on export of oil since NGL is part of conventional oil production. Is the cumulative production of NGL realistic? That depends very much on whether the future scenarios for production of natural gas are reasonable since NGL is normally produced as a byproduct of natural gas production.

The picture that the IEA is portraying does not correspond to our real future. The IEA also believes that continued low oil price will cause consumption to rise. However, the problem is that the low oil prices mean that the oil companies do not have the means to invest in new oil production. Soon the time will come when BP, Exxon, Shell and others announce that their business plans are to produce less oil in future.

(Swedish)
Fig 17-5 NPS WEO-2015-sv

Den 10 november presenterade International Energy Agency (IEA) sin årliga World Energy Outlook. I inledningen av presentationen kallads World Energy Outlook för “energimarknadens bibel”. I år kunde Fatih Birol göra presentationen som chef för IEA, och om WEO-2015 är en “bibel” då måste man betrakta Fatih Birol som energimarknadens “gudfader”. Liksom förra året visade man ingen bild på hur deras New Policies Scenario skulle ändra sig med åren. Jag har tagit deras siffror från tabell 3.5 i WEO2015 och kompletterat med IEA:s siffror för åren 2005 och 2010. Det finns några ändringar jämfört med förra året. För första gången visar man att förväntad produktion minskar jämfört med vad man sa för ett år sedan i WEO2014!

Produktionen i existerande fält är uppdelad i minskad produktion i existerande fält med 4% om året och intensifierad utvinning (t.ex. injektion av koldioxid). Tidigare än WEO2014 har man inte visat denna produktion separat, men nu är den med som en av de produktioner som skall växa fram till 2040. Utan produktion från fält som man tidigare hittat och från nya fält så beräknar man att denna produktion kommer att vara 24 miljoner fat om dagen år 2040. Den uppskattningen är rimlig då den produktion som vi då har från dagens fält till större delen kommer från gigantfälten.

Att produktion från fält som man hittat men som inte var i produktion 2014 under 6 år skall byggas ut och få en produktion med 12.4 Mb/d år 2020 är högst anmärkningsvärt då man samtidigt säger att investeringarna kommer att minska. Samtidigt är ökningen under de följande 5 åren ”bara” 5.3 Mb/d. I min kommande bok ”En värld drogad av olja” kommer jag att visa att det inte är möjligt om man samtidigt vill ha en produktion från dessa fält med 22.3 Mb/d år 2040. Även om man tömmer hela reserven med hittade oljefält. En annan omöjlighet är att fält som man hittar från och med nu skall ha en produktion på 16.3 Mb/d år 2040.

En produktion som faktisk kan vara möjlig är att Kanadas oljesand, Orinocobältet i Venezuela, Coal to Liquide och Gas to Liquide år 2040 kan ge en sammanlagd produktion av 6.9 Mb/d. Kravet är att oljepriset skall öka.

Tight oil (fracking) anges vara 4 Mb/d för 2014. Produktionen var det i slutet av året men frågan är om medelvärdet blir 4 Mb/d. Nu minskar produktionen kraftigt och att den skall komma upp till 5.8 Mb/d år 2020 och sedan vara över 5 Mb/d fram till 2040 är inte möjligt. Mer om det i min bok.

Grädde på moset är naturligt flytande gas, NGL. Just nu ersätter NGL oljan i den kemiska industrin och den oljan kan nu användas för transporter. En bidragande faktor till att det just nu finns mer olja än vad som efterfrågas. I USA prioriterar man områden där man får stora kvantiteter NGL samtidigt som man får naturgas. Den amerikanska marknaden kan inte svälja all NGL så USA har nu hävt förbudet att exportera olja eftersom NGL är en del av den konventionella oljan. Är den samanlagda ökningen timlig? Det beror väldigt mycket på om framtidscenariet för produktion av naturgas är rimligt då NGL normalt är en biprodukt vid utvinning av naturgas.

Den bild som IEA visar kommer inte att bli den verkliga bilden av vår framtid. IEA tror att ett fortsatt lågt oljepris skall få konsumtionen att öka. Problemet är att ett lågt pris medför att bolagen inte har råd att exploatera. Snart är det dags för BP, Exxon, Shell med flera att ha som framtidsmål att producera mindre olja.

(Enligt planerna skulle min bok “En värld drogad av olja” varit i tryck nu, men vi beslutade för en vecka sedan att vi ville ha med de scenarier som WEO-2015 har. Vi vill också se vad COP 21 i Paris kommer fram till. Boken trycks nu i januari.)

Advertisement
Posted in: Uncategorized