2015 – ett negativt år för oljeproducenterna – ett positivt år för klimatet

Posted on December 31, 2015

7(English will come as a separate blog.)

2015 var ett negativt år för oljeindustrin då oljepriset höll sig runt US $50 per fat. Vi var många som för ett år sedan trodde att priset under året skulle börja att klättra uppåt och under hösten åter nå $70 per fat eller mer. Det är bara att konstatera att efterfrågan varit lägre än förväntat och det som de flesta nämner som orsak är den inbromsande ekonomin i Kina. Vad det gäller fracking och den amerikanska produktionen av olja så ökade produktionen fram till april, 9.58 miljoner fat om dagen, för att sedan plana ut och minska lite. Antalet riggar som borrar nya brunnar har minskat markant. Under 2014 var medelproduktionen i USA 8.7 Mb/d och under 2015 verkar den bli 9.3 Mb/d. OPEC drar inte ner sina kvoter så med dämpad efterfrågan blir priset lågt. Vi ser att många mindre oljebolag i USA har det svårt och frågan är om oljeboomen under 2014 kommer tillbaka. Det låga oljepriset medför också att det norska oljebolaget Statoil har ekonomiska problem och man har tvingats att avskeda tusentals anställda.

Klimatavtalet i Paris var positivt för klimatet och målet blir att temperaturökningen fram till 2100 inte skall överstiga 2°C. I verkligheten innebär det att oljeproduktionen skall följa de Peak Oil scenarier som vi arbetat med i över 10 år. Om priset förblir lågt kommer vi snart att se en global nedgång. De framtida möjliga temperaturökningarna beskrivs i fyra olika scenarier, RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 och RCP8.5. Temperaturförändringar relaterade till de olika scenarierna finns beskrivna i figuren här nedan, och skräckscenariot är RCP8.5. Det är detta scenario som kan orsaka temperaturökningar med upp till 4.5 °C.

AdaptedFigureSPM10_html_f836751

Jag har just analyserat RCP8.5 som finns publicerad i artikeln ”RCP 8.5 – A scenario of comparatively high greenhouse gas emissions”. Man skriver att energibehovet täcks framförallt med fossila bränslen vilket också framgår av figuren här nedan.RCP8-5 primärenergier

Här är delar av min analys: År 2100 finns det produktion av olja, kol och gas och denna produktion kräver att det finns utvinningsbara reserver 2100. Studier visar att en årsproduktion är som mest cirka 5% av reserven. För att göra en jämförelse använder vi enheten oljeekvivalenter. För att 2100 producera 27 miljarder fat olja måste reserverna vara 540 miljarder fat (Gb). Motsvarande reserver för kol och naturgas är 2620 Gb och 770 Gb. Från 2015 fram till 2100 konsumerar de olika scenarierna 4070 Gb (olja), 6630 Gb (kol) och 3670 Gb (gas). Om reserven 2100 och konsumtionen fram till 2100 adderas så får vi de utvinningsbara reserver som krävs för att scenariot skall bli verklighet; olja – 4610 Gb, Kol – 9250 Gb och naturgas – 4440 Gb. Enligt BP Statistical Review of World Energy är tillgängliga globala reserver; olja – 1700 Gb, kol – 3400 Gb och naturgas 1172 Gb. Slutsatsen blir att RCP8.5 kräver 170% mer olja, 170% mer kol och 280% mer naturgas än rapporterade reserver. Det glada nyårs budskapet är att scenariot RCP8.5 aldrig kan bli verklighet. Det finns inte så stora fossila reserver som kan användas till förbränning.

 

RCP6.0 sträcker sig upp till temperaturökningen 3°C, RCP4.5 till 2.5 °C och RCP2.6 till knappt 2°C. Det är utsläpp enligt RCP2.6 som är målet enligt Parisavtalet. Dessa scenarier och hela klimatproblematiken kommer att analyseras mer i detalj i min nya bok ”En Värld Drogad av Olja”, som blir färdig nu i början av året. Jag är glad för att jag väntade med att skriva klart boken till efter COP21.

 

Jag önskar alla som läser min blogg

GOTT NYTT ÅR

Kjell

 

Posted in: Uncategorized