World Energy Outlook 2016 – Fatih Birol in Brussels

Posted on November 23, 2016

3(English version will come)

Den 16 november 2016 presenterade International Energy Agency (IEA) sin årliga rapport ”World Energy Outlook” (WEO-2016). Två dagar senare den 18 november presenterade Fatih Birol, chefen för IEA, WEO-2016 vid Center for Strategic & International Studies i Washington och den 21 november var det Friends of Europe i Bryssel som var värdar för Dr Birols presentation. Hans resa fortsätter sedan till Japan och många andra länder. WEO-2016 är en tjock bok, och det finns få böcker som varje år får denna uppmärksamhet.

En inbjudan från Friends of Europe gjorde det möjligt för mig att vara med i Bryssel, och enligt Birol är årets fokusområde förnybar energi. Undertiteln ”Energy-Mix for the Post-COP21 World” visar också att klimatavtalet i Paris är centralt för rapporten. Jag har möjlighet att ladda mer denna tegelsten till bok, och själv förberedde jag mig genom att i detalj studera Kapitel 3, Oil market outlook – what’s past is prologue. Det är beklagligt att allmänheten inte har tillgång till WEO-2016 utan att betala ett ganska högt pris.

02-weo2015_brussels
05-weo2015_brussels

Inbjudna till Palais des Académies i Bryssel.

Vi välkomnades av Dharmendra Kanani från Friends of Europe och här är några av hans välkomstord:

This has become an annual event, a key milestone in our calendrer, for us to look at what’s happening on matters of energy. It’s undoubtfully that Paris has fundamentally acceded in a new era on climate change. We know that it is almost a given, it almost represent a global commitment, and it’s unprecedented in our lifetime for us to follow this agenda. What we do know is that climate change is fundamentally about supply and demand, and it is also wrapped in the policy of behavior, system change, and politics.


The World Energy Outlook is a heavy tone, it’s a bible, it’s the document that sets out the analysis to projections on a market places for energy, and it provides an essential evidence base for the kind of policy choices and the investment choices we need to make in the next five to ten years in particular. It sets that kind of grounding bases for our deliberation, and that is why it is so important to have this event, and that is why it is so important to have Fatih Birol with us here today.

Jag kommer inte att följa Fatih Birols presentation i detalj utan väljer ut det avsnitt i WEO-2016 som handlar om oljan och om den framtid som presenteras. Kan nämna att Fatih Birol och jag diskuterade World Energy Outlook redan 2004 i Berlin, då ASPO höll sin tredje konferens där. Vi har sedan nästan årligen träffats någon gång och då fortsatt med våra diskusioner. Denna gång kunde jag berätta att jag nu börjar att tycka om WEO, och motiveringen följer. Först ett citat från ”Highlights” för kapitel 3:

The pledges made as part of the Paris Agreement do not induce a peak in oil demand before 2040 in the New Policies Scenario. The difficulty of finding alternatives to oil in road freight, aviation and petrochemicals means that, up to 2040, the growth in these three sectors alone is greater than the growth in global oil demand. There are also marked changes in the geography of demand: India becomes the leading source of future growth, while China overtakes the United States to become the single largest consuming country in the early 2030s.

I inledningen av kapitel 3 beskriver tydligt det oljebehov som finns i dagens samhälle men också förväntat behov fram till 2040. Fastän man tar hänsyn till teknikförbättringar mm så finns det ett ökat oljebehov i det samhälle som skall tjäna vår planets växande befolkning fram till 2040. Om man tar med den volymökning som sker då oljan passerar raffinaderier så är behovet 103.5 miljoner fat om dagen (Mb/d), eller 37.8 miljarder fat om året. Som en jämförelse var hela Norges oljereserv innan man började utvinna olja runt 33 miljarder fat. Om man på allvar skulle börja borra efter olja runt nordpolen beräknar man att fyndigheterna kommer att bli mindre än ett års konsumtion. Under 2015 hittade oljeindustrin ungefär 2.5 miljarder fat olja, och hittills visar statistiken antt det blir mindre för 2016. Redan nu förstår ni att utvinning av olja kommer att bli begränsad i framtiden. Det är detta behov som skall diskuteras och motivera olika beslut om framtiden.
Summerat är det vårt behov av transporter som kräver mest olja och i WEO-2016 diskuteras olika nivåer på framtidens volym av elektriska bilar. Slutsatserna sammanfattas så här:

The global stock of electric cars rises rapidly in the New Policies Scenario, from 1.3 million in 2015 to over 30 million by 2025 and more than 150 million by 2040, displacing 1.3 mb/d of oil. Battery costs decline to less than half today’s level, but the time required to recoup the additional investment cost of electric cars, compared with conventional cars, constrains more rapid deployment. Additional policy support could, however, lead to higher deployment: in the 450 Scenario, the global stock exceeds 710 million in 2040, displacing more than 6 mb/d of oil demand.

Satsningen på elbilar medför att det behov som fanns 2015 för persontransporter, 23.9 Mb/d, bara kommer att öka till 24.6 Mb/d år 2040. Det 450-scenariet som nämns stämmer ganska väl överens med Colins och mina beräkningar. Scenariot som slutar på 103.5 Mb/d har redan tagit hänsyn till det minskande behov som elbilarna genererar. Det betyder att maximal elbilsatsning enligt 450-scenariet tar oss ner till 97 Mb/d. Det faktum att jordens befolkning ökar medför att det krävs fler transporter av varor. Sjötransporter ökar från 5.0 Mb/d till 6.2 Mb/d och godstransporter från 16.3 Mb/d till 19.7 Mb/d. Nästa gång som någon politiker säger att vi skall bli fossilfria 2050 måste det bli ett krav på redovisning av infrastruktursatsningar som tar bort oljan då gods skall transporteras. Framförallt måste man redogöra för volymen primärenergi som skall användas. Sjöfrakten använder dessutom den sämsta oljan som har hög svavelhalt. I WEO-2016 ser man användning av naturligt flytande gas (NGL) som en klimatförbättring. Vad det gäller flyget förväntas andelen öka från 5.8 Mb/d till 9.3 Mb/d, dvs från 6% till 9% av det totala behovet. Det betyder att dagens raffinaderier måste öka andelen flygfotogen.
Vad det gäller industrins oljebehov är den indelad i behovet att producera ånga och procesvärme, 5.8 Mb/d och som råvara för den petrokemiska industrin, 10.7 Mb/d. Vad det gäller ånga och processvärme finns det i stora delar av världen möjlighet att använda biomassa, medan det är svårare att hitta ersättning för den petrokemiska industrin. Fastän användningen av olja för uppvärmning och elproduktion minskat dramatiskt i Sverige finns det fortfarande stort behov utanför Sverige, uppvärmning 7.6 Mb/d och elproduktion 5.4 Mb/d. Här finns det stora möjligheter till ersättning. Kvar finns en post för jordbruket, konstruktionsmaskiner, mm, som totalt är 10.8 Mb/d. Det är detta behov på 103.5 Mb/d som vi diskuterar i ”En värld drogad av olja”, och en detaljerad analys visar att det är omöjligt att tillfredsställa behovet. Att fram till 2050 göra Sverige och EU fossilfria kräver beslut och uppoffringar. Om vi skall vara ärliga miljökämpar bör vi dessutom betala en miljöavgift för det koldioxid som vi importerar som varor.

Framtidens produktion av tight oil (skifferolja) är framförallt viktigt för USA och sammanfattas på detta sätt:
Tight oil production in the United States has been more resilient to the drop in oil prices than anticipated by many. The reaction to any price rebound will not be immediate. US tight oil production in the New Policies Scenario reaches a high point in the late-2020s at just over 6 mb/d. Helped by greater fuel efficiency and fuel switching, the United States all but eliminates net imports of oil by 2040.

USA är världens största konsumtionsland av olja och man är också ett av världens ledande land för oljeproduktion. Ekonomiskt är det en mycket viktig faktor. Utan olja hade man inte haft den välfärd som man har. Framtidens produktion är tight oil med fracking. Noterar att IEA liksom vi anser att maxproduktionen 2015 var 4.3 Mb/d (figur 14.13 för de som har boken ”En värld drogad av olja”). IEA är förvånade över att produktionen inte har minskat mer, men den dämpade nedgången från mars 2015 och ett år framåt har nu bytts till en snabbare nedgång. Trots det låga oljepriset under mars 2015 så färdigställdes 1 231 brunnar, som är klart färre jämfört med toppnoteringen 1 723 brunnar i november 2014. I mars 2016 var det bara 485 brunnar som färdigställdes och nu sjunker produktionen ytterligare. Trots det låga oljepriset ha det från januari 2015 fram till oktober 2016 färdigställts 16 788 brunnar och självklart har detta dämpat nedgången. Notera att dessa brunnar inte kan ge en konstant produktion. Det hade krävts omkring 1 100 brunnar i månaden för att hålla produktionen konstant vid 4.3 Mb/b. Under 19 månader blir det runt 21 000 brunnar, dvs ytterligare 4100 brunnar fler än de som kom i produktion.

Man anger att det under perioden 2010 – 2014 borrades 38 000 brunnar, och från tillgänglig data kan vi rapportera att det från januari 2015 fram till oktober 2016 borrats 17 546 brunnar. Med dagens borrfrekvens med 540 brunnar i månaden så kommer man att totalt ha borrat 56 500 brunnar vid årsskiftet. Av dessa var det 5 155 som inte var färdigställda i oktober. Då IEA anger att produktionen skall tillbaka till 4.3 Mb/d för att sedan öka till 6 Mb/d 2020 och sedan öka till 7.6 mb/d år 2035 diskuterar man inte hur många brunnar som industrin måste borra. För att behålla en konstant produktion vid 4.3 Mb/d krävs det 1100 nya brunnar om månaden, vilket medför att konstant produktion fram till 2010 kräver 333 000 brunnar. Om USA skall upp till 7 Mb/d så krävs det närmare 20 000 brunnar om året, och totala antalet brunnar under 25 år blir 500 000, eller 20 000 om året. (Detaljerad beräkning kommer att redovisas i den engelska versionen ”Our Global Addiction to Oil”). Den yta som man behöver täcka med nya brunnar är enorm och man tvingas bort från de rikaste skifferformationerna. Tight olja kommer att bli betydelsefull i framtiden, men inte i den utsträckning som IEA prognoserar.
Det som för mig är mest intressant är nästa höjdpunkt:

Declines in production from existing conventional crude oil fields are equivalent to losing the current oil output of Iraq from the global balance every two years, providing a powerful underlying stimulus for the current rebalancing of the oil market. Yet there is also the risk of an over-correction: the volume of conventional crude oil resources receiving development approval in 2015 fell to its lowest level since the 1950s and the data for 2016 show no sign of a rebound. There is scope to recover from one or two years of suppressed project approvals, but with the level of demand growth seen in the New Policies Scenario, prolonging this into 2017 or beyond could lead to more volatile oil prices and a new boom-and-bust cycle for the industry.

I tabell 3.11 redovisas i WEO-2016 hur behovet på 103.5 Mb/d skall täckas. Låt oss först notera att produktionen från existerande fält kommer att minska med 4.3 % om året, en minskning som fram till 2040 motsvarar 45.5 Mb/d. Redan beslutade projekt beräknas leverera 5.8 Mb/d år 2020, men 2040 har produktionen från dessa fält sjunkit till 1.4 Mb/d. Det krävs ett nytt stort tillskott på 40.3 Mb/d och det skall komma från ännu ej godkända projekt, varav 14.5 Mb/d är från projekt för fält som man ännu ej har hittat. I WEO-2015 angav man att det krävdes nya fyndigheterna enligt figuren här nedan för att 16 Mb/d skall produceras 2040. I ”En värld drogad av olja” visar vi att det rent teoretiskt skulle vara möjligt att producera 14 Mb/d, om man verkligen gjorde dessa fyndigheter. Vi vet nu att man under 2015 bara hittade 2.5 miljarder fat mot förväntade 8.5 Gb. I år är förväntningarna på nytt 8.5 Gb för att under 2020-talet minska till 6.9 Gb per år. Under 2030-talet tror man på nytt att det skall bli fyndigheter på 8.5 Mb/d. Produktionen 14.5 Mb/d år 2040 är orealistisk. Kvar finns en produktion på 25.8 Mb/d som skall komma från hittade fält som ännu är beslutade att sätta i produktion. Vi har i en detaljerad analys i ”En värld drogad av olja” visat att denna produktion maximalt kan bli 15 Mb/d år 2040.

fig-17-4-nya-upptackta-oljefalt

IEA anger att de blåa fyndigheterna krävs för att det skall produceras 24 Mb/d år 2040 från fält som man inte har hittat.

weo2016-total-oil

I figur 3.16 visar IEA för första gången vad som händer om de orealistiska önskedrömmarna inte går i uppfyllelse de närmaste 10 åren. Det blir Peak Oil även om fracking, oljesand mm är inkluderat. Det är denna bild som fick mig att gratulera Fatih Birol till en bra rapport. Min kommentar var att äntligen börjar IEA snart att ha samma åsikter som Globala energisystem vid Uppsala universitet. Det blir inget skrivet citat, men jag kan nämna att det fanns en glimt i ögonen och ett leende som kan tolkas. Jag tolkar det på mitt sätt. Vi har i våra beräkningar sedan 2004 ökat på med fracking och med den ökade produktionen av olja och naturligt flytande gas som denna metod bidragit med. För övrigt är det inga stor ändringar. IEA har gått från 121 Mb/d år 2004 ner till kanske 80 Mb/d inklusive fracking.

04-weo2015_brussels

I panelen som skulle kommentera WEO-2016 fanns Maros Sefcovic (andre man från vänster), som arbetar med program som gäller hållbar utveckling för EU. Det var framförallt EU-ländernas politiska roll som han diskuterade. Jane Burston (längst till vänster), klimatexpert från UK, diskuterade framtida ”tipping points och Jenny Larsson (näst längst frånhöger) från Vattenfall diskuterade framförallt elmarknaden.

06-weo2015_brussels
Den ende som diskuterade olja var Erik Waeness, som är chefsekonom för Statoil. Statoil har i sina framtidsprognoser Peak Demand, men inte Peak Production. Jag har diskuterat denna prognos med Erik på ett NOG-möte i Stockholm. Han tog med glädje emot vår bok ”En värld drogad av olja”, och lovade att läsa den och återkomma med kommentarer.

Det var en fantastisk känsla att få vara med i Bryssel då IEA:s chef Fatih Birol presenterade World Energy Outlook 2016. En prognos som kan komma att bli den första där man varnar för en ”Peak” i oljeproduktionen. Efter 15 års kamp för Peak Oil känns det mycket speciellt.

(Genom ett mail till exergena(at)gmail.com kan ni beställa ett signerat exemplar av “En värld drogad av olja” för 200 kr + porto)

Advertisement
Posted in: Uncategorized