SvD ENERGY SUMMIT 2017 (del 1)

Posted on September 22, 2017

3(Swdish below)

Every year, SvD Industry [a Swedish business journal] organizes an Energy Summit. This year, the conference was opened with a presentation by some heavy hitters in the energy sector: the Minister for Energy Ibrahimi Bavlan; the EU-commission’s head in Sweden, Katarina Areskoung Mascarenhas; the general director of the Energy Authority, Erik Bransma; and the CEO of Uniper Sverige, Johan Svenningsson. The theme that pervaded this year’s Summit was Sweden’s electricity generation and electricity supply security.

It was a pleased Minister of Energy who stood to speak. Ibrahim Bavlan noted that it was his desire that, “Sweden shall naturally be one of those nations that leads the way. We have the know-how. We have the economic muscle. We have the innovations and the will to do it.” He also thought that Sweden has what is needed: wind, water, sun (sometimes) and biomass.

Bavlan expressed that it had been his intention during his tenure as Minister of Energy during the past three years to remove energy policy as a political question. He thought that energy policy should not be a large issue in election campaigns. During the 2014 campaign nuclear power and energy from coal had been issues. Coal was mainly an issue since the Swedish company Vattenfall owned numerous coal-fired electricity generation installations in Germany. Today the situation is very different since coal is no longer part of Vattenfall’s portfolio. According to the Swedish energy agreement, four smaller nuclear reactors will be closed while the rest can remain in operation until 2040. If the need exists to build new nuclear reactors then it can be done at already existing nuclear installations but there shall never be more than 10 reactors.

There was no doubt that Ibrahim Bavlan was pleased with the Energy Departmenr’s work under his leadership, and the reason was primarily the energy agreement with the Social Democrats, the Moderates, the Centre Party, The Christian Democrats and the Greens – the so-called “Five Party Agreement”. At the start the Liberals were also included in the negotiations but, according to Jan Björklund, that political party could not take responsibility for the large subsidies going to wind energy. The subsidies are an important aspect when the future of wind energy is discussed. Bavlan described that the Energy Department was now working intensively on various parts of the energy agreement and that it would become law during the government’s current term. An important new piece of legislation is also the new regulatory framework for hydroelectric power generation.

Bavlan began by discussing President Trump’s idiosyncratic method of leading the USA. One of Trump’s ideas was for the USA to withdraw from the Paris Agreement on climate change. Some days after Trump announced this, a large number of the world’s Energy Ministers met in China. According to Bavlan, none of these were willing to follow Trump’s direction. Not following the USA’s example was something new for such meetings, something the world has not seen since WWII. The reason Bavlan for this was that energy policy was becoming a non-political issue. Within the energy sector the development has gone so far that those involved no longer see the move away from fossil fuels as only good for the environment and climate. Even those who do not believe in climate change have begun to see the economic advantages of the move. Bavlan expressed that this was something wonderful that was happening. For the first time we are coming to a situation, “where we can supply our citizens, our industries, and our homes with energy so that we can live a good and rich life without destroying the environment and climate to do it”. He hoped that the era we are experiencing now will be remembered as the moment of change rather than as the time when Trump wanted to withdraw from the climate agreement.

The government’s budget was also presented on the same day as SvD’s Energy Summit. From a reform package of 40 billion crowns the Minister for Energy received 125 million crowns towards increasing energy efficiency over a three year period, i.e. not even 1 % of the total.

To conclude, the Minister for Energy raised the energy issue as a good example of how complicated questions affecting our nation can be solved, despite the uncertain parliamentary situation. A good example of how other questions that are important for our nation can be solved in the future and a good example of how our democracy can function.

(Swedish)
SvD Näringsliv ordnar varje år en ENERGY SUMMIT. Konferensen inleddes i år med föredrag av tunga namn inom energisektorn: energiminister Ibrahim Baylan; Katarina Areskoung Mascarenhas, EU-kommissionens chef i Sverige; Erik Brandsma, generaldirektören för Energimyndigheten; och Johan Svenningsson, VD för Uniper Sverige. Det genomgående temat för årets Summit var Sveriges elproduktion och elsäkerhet.

Det var en belåten energiminister som ställde sig upp i talarstolen. Ibrahim Baylan markerade att han vill att ”Sverige naturligtvis skall vara ett av de länder som visar vägen. Vi har kunnandet. Vi har de ekonomiska musklerna. Vi har innovationerna och vi har viljan att göra det”. Han ansåg också att Sverige har förutsättningarna med vind, vatten, sol – ibland- och biomassa.
Baylan menade att det hade varit hans ambition under de senaste tre åren som energiminister, att få bort energipolitiken som en politisk fråga, Han ansåg att energipolitiken inte skulle bli en stor fråga i valdebatten. I valrörelsen 2014 diskuterades kärnkraft och kolkraft. Kolkraft framförallt för att Vattenfall var ägare till kolanläggningar i Tyskland. Idag är det ett helt annat läge då kolet inte finns kvar i Vattenfalls portfölj. Enligt energiöverenskommelsen skall fyra mindre reaktorer stängas medan övriga kan finnas kvar fram till år 2040. Om det finns behov att bygga nya kärnreaktorer kan man göra det på befintliga platser för kärnkraften, men det skall aldrig finnas fler än tio reaktorer.

Det var ingen tvekan om att Ibrahim Baylan var nöjd med energidepartementets arbete under hans ledning, och anledningen var framförallt energiöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, den så kallade fempartiöverenskommelsen. Från början var Liberalerna också med i förhandlingarna, men enligt Jan Björklund kunde partiet inte ta ansvar för de stora subventionerna till vindkraften. Subventionerna är en viktig del då vindkraftens framtid diskuteras. Baylan berättade att departementet nu arbetade intensivt med att olika delar av energiöverenskommelsen också skall bli lag under innevarande mandatperiod. En viktig ny lag är ett nytt regelverk för vattenverksamheten.

Inledningsvis diskuterade minister Baylan president Trumps sätt att styra USA med sina egna idéer. Att lämna Parisöverenskommelsen om klimatet är en av idéerna. Några dagar efter Trumps meddelande träffades ett stort antal av världens energiministrar i Kina. Enligt Baylan var ingen av dessa villiga att följa den riktning som president Trump pekade ut. Att inte följa den riktning som USA pekar ut var något helt nytt. Något liknande hade världen inte sett sedan andra världskriget. Anledningen beskrevs som att omställning till ett fossilfritt alternativ var på väg att lämna den politiska arenan. Inom energisektorn har utvecklingen gått så långt så att betraktare inte bara ser omställningen som det smartaste för miljön och klimatet. Även om man inte tror på klimatförändringarna så börjar man inse att det finns ekonomiska fördelar med en omställning. Baylan menade att det är något nytt fantastiskt som håller på att ske. Vi hamnar för första gången i en situation ”där vi kan se att vi kan försörja våra medborgare, våra industrier, våra bostäder med energi så att vi kan leva ett gott och rikt liv, men utan att vi för den skull förstör miljön och klimatet”. Han hoppades att den tid som vi nu upplever skall bli ihågkommen för att vara den tid som markerar förändringen istället för den tid då president Trump ville lämna klimatavtalet.

Regeringens budget presenterades också samma dag som SvD hade sin Energy Summit. Utav en reformvolym på 40 miljarder kronor blev det för energiministerns del 125 miljoner till energieffektivisering under en treårsperiod, dvs inte ens en procent av volymen.

Avslutningsvis lyfte energiministern upp energifrågan som ett bra exempel på hur komplicerade viktiga frågor för vårt land kan lösas trots det osäkra parlamentariska läget. Ett bra exempel på hur andra för landet viktiga frågor kan lösas i framtiden, och ett bra exempel på att vår demokrati kan fungera.

Posted in: Uncategorized