Aviation halt – good for the environment? / Flygstopp – bra för miljön?

Posted on April 16, 2010

2


As well as its news reports on TV, Channel SVT has news on its website. At lunchtime Johan Wickén rang and wanted to discuss what I thought about the aviation stoppage from the viewpoint of our research on global energy systems. You can read the article on SVT’s website [in Swedish] but I have also copied it below:

Aviation halt – good for the environment?
Published 16 April 2010 – 13:43 Updated 16 April 2010 – 17:51

A large part of the air traffic in northern and central Europe has been affected by the ash cloud from the volcanic eruption in Iceland. Air and travel companies have lost money as aircraft remain grounded. This relatively small halt in global air traffic has caused chaos and shown how dependent we really are on aviation.

The volcanic eruption is also of interest to environmental researchers who can, now that the air-traffic has been stopped, measure how the atmosphere changes when it is released from the burden of aviation’s emissions: “This is a huge experiment with the environment that we could never afford to do otherwise. From a climate viewpoint it is very important that we take this opportunity to investigate”, says Kjell Aleklett, professor in global energy systems at Uppsala University.

After the terror attacks in New York in 2001 all air traffic was grounded for a couple of days and the climate was affected: “It is very interesting to compare 9/11 with what is happening now. Maybe we can determine similar effects”, says Kjell Aleklett.

Aviation is an important part of society’s infrastructure. Tourism, business and freight transport all require a functioning aviation system. According to the International Panel on Climate Change (IPCC), today aviation represents about 3.5% of human’s total influence on the climate – a proportion that is growing. In Sweden aviation represents 4-5% of total emissions and the transport sector on the whole represents a third of Sweden’s total emissions of carbon dioxide.

Simultaneously, aviation technology is advancing and today’s aircraft are significantly less environmentally damaging than previously. To reduce emissions and convert to alternative, fossil-free fuels in the future is essential if the aviation industry is to survive in the longer term.

Difficult to convert Kjell Aleklett and his co-workers have investigated the future of aviation fuel, “They have tested biofuel in one of the multiple engines on certain aircraft. But if you take the entire industry with freight and everything else there is no possibility that they can convert in the foreseeable future.”

According to Kjell Aleklett the aviation industry is that industry that will be affected worst by declining oil production and rising prices. He believes that a large part of its freight and passenger transport role must be taken over in future by more sustainable alternatives, such as trains.

(Swedish)

Förutom nyhetsförmedling på TV har SVT nyhetsförmedling på sin hemsida. Vid lunchtid ringde Johan Wickén och ville diskutera hur jag såg på flygstoppet utifrån vår forskning om globala energisysem. Ni kan läsa artikeln på SVT:s hemsida (http://svt.se/2.108068/1.1966573/flygstopp_-_bra_for_miljon), men jag citerar den också här:

Flygstopp – bra för miljön?
Publicerad 16 april 2010 – 13:43
Uppdaterad 16 april 2010 – 17:51

En stor del av flygtrafiken i norra och centrala Europa har påverkats av askmolnet från det isländska vulkanutbrottet. Flyg- och resebolagen har förlorat pengar när planen stått kvar på marken och ett förhållandevis litet stopp i den globala flygtrafiken har orsakat kaos och visat hur beroende vi egentligen är av att flyget fungerar

Vulkanutbrottet intresserar även miljöforskare som i och med den inställda flygtrafiken kan mäta hur luften förändras då den slipper utsläppen från flyget: -Det här är ett gigantiskt experiment med miljön som vi aldrig skulle ha råd att göra. Så ur klimatsynpunkt är det ett väldigt viktigt att vi tar tillfälle att forska på det här, säger Kjell Aleklett, professor i globala energisystem vid Uppsala Universitet.

Efter terrorattackerna i New York 2001 ställdes all flygtrafik in i ett par dagar och klimatet förändrades: -Det är väldigt intressant att jämföra den elfte september och det som händer nu. Kanske kan vi dra liknande slutsatser efter det här, säger Kjell Aleklett.

Flyget är en viktig del i samhällets infrastruktur. Turism, affärer och frakttransporter kräver alla en fungerande flygtrafik. Enligt internationella klimatpanelen (IPCC) står flygtrafiken i dag för omkring 3,5 procent av människans totala påverkan på klimatet. En siffra som ökar. I Sverige står flyget för 4-5 procent av de totala utsläppen och transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av koldioxid.

Samtidigt går flygtekniken framåt och dagens plan är betydligt mindre miljöfarliga än tidigare. Att minska utsläppen och ställa om till alternativa och i framtiden fossilfria bränslen är ett måste om flygbranschen ska överleva på sikt.

Svårt att ställa om
Kjell Aleklett och hans medarbetare har forskat på framtiden för flygbränsle.
-Man har testat biobränsle i en av flera motorer på vissa flygplan. Men tar man hela branschen med frakt och allt så finns det inte en chans att man kan ställa om inom överskådlig tid.

Enligt Kjell Aleklett är flygbranschen den industri som drabbas hårdast av en minskad oljeproduktion och stigande priser och tror att en stor andel av frakt- och personaltransport i framtiden måste tas över av mer hållbara alternativ, som tåg.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt