Valet i Sverige och Peak Oil / The election in Sweden and Peak Oil

Posted on September 20, 2010

6


(English below)

De närmaste veckorna kommer valet i Sverige att analyserats nationellt och internationellt. Den humanistiska analysen kommer att koncentrera sig på det faktum att Sverige liksom många andra länder i Europa nu har ett främlingsfientligt parti i riksdagen. Vi alla från höger till vänster som har en annan humanistisk åsikt är naturligtvis förtvivlade och det betryggande är att vi utgör 94 procent av befolkningen.

Det är också lätt att konstatera att Peak Oil inte fick någon betydelse för valutgången, men då framtidens politik formas är det ingen tvekan om att Peak Oil måste finnas med i diskussionen. Med framtidens politik menar jag inte bara de närmaste 4 åren utan de närmaste 10 till 20 åren. Under de gångna fyra åren har Peak Oil påverkat den globala verkligheten. Det prismaximum på olja som vi upplevde 2008 har Peak Oil som en av de bakomliggande faktorerna.

Det som bokförs som olja har flera komponenter, men ungefär 72 utav 85 miljoner fat olja om dagen är råolja, den vätska som vi historiskt alltid betraktat som riktig olja. Faktum är att den globala råoljeproduktionen nådde sitt maximum, 2005 och att vi nu har en svagt lutande nedförsbacke. Tunga oljor, oljesand, naturligt flytande gas och etanol gör att vi under de senaste åren trots det haft en ökad volym av flytande bränslen. Jämfört med råolja har vi produkter som kräver en annan industriell bearbetning och det driver upp priset.

Det finns en internationell konsensus om att produktionen av råolja kommer att minska de närmaste 10 till 20 åren och varje regering bör planera framtiden utifrån denna verklighet. Den miljöbelastning som utvinning av oljesand medför bör inte accepteras och det medför att framtidens transportsystem kräver alternativ till olja, och ur ett längre perspektiv är det nödvändigt att satsa på ökad användning av elektricitet då det gäller transporter. Sedan 1970 har oljeanvändningen inom den svenska transportsektorn nästan ökat med 100 procent och den trenden måste brytas på ett sätt så att vår ekonomi inte skadas och brytpunkten bör komma under de närmaste fyra åren. Det betyder att Peak Oil måste komma in då framtidens politik formas.

The election in Sweden and Peak Oil

In the coming weeks the election in Sweden will be analysed nationally and internationally. The humanitarian analysis will focus on the fact that Sweden, like many other nations in Europe, now has an anti-immigrant party in parliament. All of us from the right to the left of the political spectrum who have a different humanitarian viewpoint are, naturally, disturbed by this. The comforting fact is that we make up 96% of the population.

It is also easy to assert that Peak Oil had no impact on the election result. However, there is no doubt that Peak Oil will shape future political debate. By future I mean not only the next 4 years but the coming 10 to 20 years. During the past 4 years Peak Oil has influenced global reality. Peak Oil was one of the factors that lay behind the price maximum for oil we experienced in 2008.

That which is counted to as “oil” has many components, but of the 85 million barrels of oil produced per day 72 are crude oil, that fluid that we have, historically, regarded as real oil. The fact is that global crude oil production reached its maximum in 2005 and we are now on a gently sloping decline. In contrast, heavy oils, oil sands, natural gas liquids and ethanol mean that, over the past few years we have had an increased volume of liquid fuels. Compared with crude oil these products require more intensive processing during production and that drives up the price.

There is an international consensus that the production of crude oil will decline during the coming 10 to 20 years. Every government should plan for the future on the basis of this reality. The environmental impact that extraction of oil from oilsands involves should be seen as unacceptable. That means that future transport systems require alternatives to oil. From a longer perspective it is necessary to invest in increased use of electricity for transport. Since 1970 oil use within the Swedish transport sector has grown by nearly 100% and that trend must be reversed in a way that does not damage our economy. The turning point must come during the next four years. That means that Peak Oil must be included when future policy is created.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt