Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor? (2)

Posted on March 14, 2010

0


(English below)

Det var i augusti 2009 som Jan-Olof, Rune, Åke och jag träffades första gången för att diskutera ett seminarium om befolkningstillväxten och under hösten växte programmet fram. Det blev ett samarbete mellan Riskkollegiet, SLU och Uppsala universitet. (Se tidigare blogg) Vi använde våra kontakter och till sist blev det ett seminarium i Kungliga vetenskapsakademins lokaler med ärkebiskop Anders Wejryd som inledningstalare. Med spänning såg vi fram mot föredraget med titeln ”Livet som ges och görs”. Alla var överens om att det var ett väldigt bra föredrag och jag hoppas att ni har möjlighet att lyssna på det.

Då vi presenterade seminariet för SVT Forum blev man mycket intresserade och beslutade att filma allt och den 15 mars kl 09:30 börjar sändningen i Kunskapskanalen och den pågår fram till kl 14:00. Fredagen den 19 mars sänder man på nytt seminariet med början kl 11:00. Ni som inte har möjlighet att se seminariet i TV kan istället välja att gå in på SVT Forum och se det när som helst. Här nedan har ni hela programmet:

Seminarium den 10 mars 2010, KVA
Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor?
Moderator: Anders Wijkman, Tällberg Foundation

10:00 Välkomstord
Gunnar Öquist, Kungliga Vetenskapsakademien
Jan Olof Snihs, Riskkollegiet
10:15 Livet som ges och görs
Ärkebiskop Anders Wejryd
10:45 Den globala välfärdsekvationen
Professor Kjell Aleklett, Uppsala universitet
11:15 Vårt dagliga bröd – hur klarar vi det?
Rektor Lisa Sennerby Forsse, Sveriges lantbruksuniversitet
11:45 Kampen om markresurserna hårdnar
Professor Sten Nilsson, IIASA
12.15 Lunch
13:15 Trender inom den ökande världsbefolkningen
Professor Hans Rosling, Karolinska Institutet
13:45 I Mellanöstern och Nordafrika har befolkningsökningen gått fort – vad finns att lära?
Docent Leif Stenberg, Lunds universitet
14:15 Risken för internationella konflikter i kampen om naturresurserna
Doktorand Ralph Sundberg, Uppsala universitet
14:45 Kaffe
15:15 Paneldiskussion
16:15 Sammanfattning av dagen: Bo Ekman, Tällberg Foundation
16:30 Avslutning
Åke Munkhammar, Riskkollegiet

(English)

It was in August 2009 that Jan-Olof, Rune, Åke and I met for the first time to discuss a symposium on population growth. During autumn the symposium program was developed. It became a collaboration between the Swedish College for Risk Sciences, the Swedish University of Agricultural Sciences and Uppsala University. (See the previous blog.) We used our contacts and the event ended up as a symposium in the quarters of the Royal Swedish Academy of Sciences with Archbishop Anders Wejryd as opening speaker. With excitement we looked forward to his presentation titled, “Life that is given and made”. Everyone agreed that it was a very good presentation and I hope that you have the opportunity to listen to it.

When we described the symposium for TV Sweden’s Forum program producers they were very interested to film it all. It will be broadcast on 15 March starting at 9.30 am on the Knowledge Channel and continuing until 2.00 pm (in Swedish). The program will be rebroadcast on Friday 19 March beginning at 11.00 am. Those that do not have the opportunity to watch the symposium on TV can, instead, visit TV Sweden Forum on the internet and watch it whenever you wish. Here below is the entire program.

Symposium on 10 March 2010, Royal Swedish Academy of Sciences – How will the world cope with 9 billion people? Moderator: Anders Wijkman, Tällberg Foundation
10:00 am Welcoming, Gunnar Öquist, Royal Swedish Academy of Sciences, Jan Olof Snihs, Swedish College for Risk Sciences
10:15 am. Life that is given and made,
Archbishop Anders Wejryd
10:45 am. The global well being equation,
Professor Kjell Aleklett, Uppsala universitet
11:15 am. Our daily bread – how will be get it?
Rector Lisa Sennerby Forsse, Swedish University of Agricultural Sciences.
11:45 am. The competition for land resources intensifies,
Professor Sten Nilsson, IIASA
12.15 am Lunch
13:15 am Trends within the growing world population,
Professor Hans Rosling, Karolinska Institute
1:45 pm Rapid population growth in the Middle East and Africa – what can we learn?
Docent Leif Stenberg, Lund university
2:15 pm The risk of international conflict in the competition for natural resources,
Doktorand Ralph Sundberg, Uppsala University
2:45 pm Coffee
3:15 pm Panel discussion
4:15 pm Summary of the day: Bo Ekman, Tällberg Foundation
4:30 pm Closing remarks
Åke Munkhammar, Swedish College for Risk Sciences

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt